Duurzame stad

Duurzame stad

Een energieke stad verbruikt veel energie. Bij voorkeur duurzame energie, zodat Leiden een creatief en toekomstbestendig bolwerk kan blijven. We willen een ambitieus klimaatbeleid. We nemen afscheid van fossiele energiedragers en leggen de klimaatdoelen voor de lange termijn vast. Met jaarlijks vast te stellen maatregelen garanderen we dat we deze doelen halen.

Samen werken aan een duurzaam Leiden

We werken samen met inwoners, bedrijven en energiecoöperaties aan een snelle verschuiving van fossiele naar duurzame brandstof. Daarvoor zetten we in op alternatieve energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie en aardwarmte, in combinatie met een modern warmtenet. De gemeente helpt daarbij door inwoners en bedrijven te adviseren bij het opzetten van energiecorporaties.

Voorrang aan fiets en OV           

We vinden het belangrijk dat Leiden goed bereikbaar is. GroenLinks zet daarom in op openbaar vervoer en ruimte voor fietsers en voetgangers. De binnenstad van Leiden is waar het kan autovrij en anders autoluw. Daarom stimuleren we collectief autogebruik, elektrisch vervoer en goede fietsverbindingen. Door het centrum autoluw te maken bevorderen we de doorstroom en zorgen we voor schonere lucht. Ook krijgt de fietser en de voetganger vaker voorrang op de auto.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat natuurgebieden intact blijven en niet verwoest worden door meer asfalt, zoals bij de Rijnlandroute.

Klimaatdoelstellingen

De gemeente heeft de kans om lokaal veel bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. GroenLinks heeft landelijk een Klimaatwet voorgesteld, elders is naar dat voorbeeld ook een Klimaatverordening vastgesteld. Dat willen we in Leiden ook. Voor 2050 willen we 95 procent minder CO2-uitstoot en 100 procent duurzaam opgewekte energie. Het tussenstation is 2030, wanneer we 55 procent minder CO2-uitstoot willen hebben.

Sluit je aan

Samen maken we deze veranderingen mogelijk en werken we aan een duurzaam en groen Leiden.

Doe mee