Jeugdhulp

De Leidse jeugd heeft recht op goede en persoonlijke jeugdhulp waarin het kind centraal staat. GroenLinks investeert daarom in de jeugdhulp. Wij dringen de wachtlijsten terug en kiezen voor toegankelijke en persoonlijke hulp.

Sinds de gemeente verantwoordelijk is geworden, is er veel bezuinigd op de jeugdhulp. Een zeer kwalijke zaak. GroenLinks keert zich tegen de bezuinigingen en investeert juist in jeugdhulp. Wij beperken de wachtlijsten en kiezen voor een jeugdhulp waarin elk Leids kind persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt.

Jeugd- en gezinsteams

Jeugd- en gezinsteams spelen een belangrijke, preventieve rol in de jeugdhulp. Ze zijn zichtbaar in de wijk en werken in een vroeg stadium met ouders en kinderen aan oplossingen voor problemen. De werkdruk voor deze teams is heel hoog. GroenLinks wil dat er extra geld komt, zodat de teams kunnen uitbreiden en meer tijd hebben voor de gezinnen in hun wijk.

Geen eigen bijdrage, wel PGB
Omdat de jeugdhulp voor iedereen beschikbaar moet zijn, heffen we in Leiden geen eigen bijdrage. Het persoonsgebonden budget (PGB) moet juist wel altijd toegankelijk zijn in de jeugdzorg. Dankzij GroenLinks mogen Leidenaars die zelf de beste invulling weten te geven aan de specialistische hulp die hun kind nodig heeft, dit zelf via een PGB organiseren.

Dakloze en thuisloze jongeren
In Leiden zijn er tientallen jongeren die geen onderdak hebben. GroenLinks vindt dit onbestaanbaar. Het kan niet zo zijn dat Leidse jongeren op straat moeten zwerven. GroenLinks vindt dat de gemeente op zeer korte termijn huisvesting moet regelen voor alle Leidse jongeren die nu geen onderdak hebben.

Dak- en thuisloze jongeren hebben soms het vertrouwen verloren in hulpinstanties. De kans is dan groot dat zij zorgmijders worden, waardoor ze uit beeld verdwijnen van de gemeente, het onderwijs en hulpverlening. GroenLinks wil dat de gemeente speciaal beleid opstelt om zorgmijding te voorkomen en het vertrouwen terug te winnen van bestaande zorgmijders.

Van jeugdzorg naar zorg 18+
GroenLinks wil dat de overdracht van jeugdzorg naar zorg 18+ goed geregeld is. Het kan niet zo zijn dat je enkel om je leeftijd tussen wal en schip belandt. De gemeente moet er zorg voor dragen dat jongeren makkelijk en zonder rompslomp overgaan van jeugdzorg naar zorg 18+ als dit nodig is.

Persoonlijke aandacht
Jongeren zijn geen nummertjes maar individuen, met hun eigen verhaal, ervaringen en overtuigingen. Om jeugdzorg succesvol te laten zijn is het van groot belang dat de jongeren en hun verhalen serieus worden genomen. GroenLinks wil dan ook dat het kind centraal staat en te allen tijde op persoonlijke aandacht van de hulpverlening kan rekenen. Via persoonlijke aandacht kunnen jongeren en hulpverleners de handen ineen slaan om samen oplossingen te bedenken voor problemen of uitdagingen.

Medezeggenschap in de jeugdhulp
Jeugdhulp is doeltreffend wanneer zowel de jongeren als de ouders inspraak krijgen in hoe de hulpverlening het best kan verlopen. Op voorstel van GroenLinks is sinds 2015 geregeld dat jongeren en ouders medezeggenschap krijgen in de bedrijfsvoering van jeugdzorginstanties waar de gemeente mee samenwerkt.

ZZP'ers en kleine aanbieders van jeugdzorg
Kleinschaligheid werkt in de zorg vaak het best. Op die manier is er ruimte voor persoonlijke aandacht, ontstaat er minder bureaucratie en kunnen jongeren het best geholpen worden. GroenLinks wil daarom dat de gemeente meer samen gaat werken met zzp'ers en kleine aanbieders van jeugdzorg.