Stagiair gezocht

CDA en GroenLinks: Leiden heeft meer MBO-stages hard nodig

Afgelopen week organiseerde de Gemeente Leiden in samenwerking met ProDemos voor enkele MBO-klassen gastlessen over de lokale democratie. Dit bleek een groot succes: leerlingen, docenten en raadsleden wisselden volop ideeën uit. Een veel gehoorde zorg van zowel leerlingen als docenten vanuit het MBO is het groeiende gebrek aan (goede) stageplekken. Met name verschillende MBO-studenten van het niveau 1 en 2 hebben moeite goede stageplekken binnen Leiden te vinden. Zowel bedrijven als instellingen zouden minder behoefte hebben aan deze groep leerlingen.

Recente onderzoeken van Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) wijzen ook op een groeiend tekort aan stageplekken voor MBO'ers. Zo is het aantal stageplaatsingen in Holland Rijnland de afgelopen jaren flink gedaald. Daarnaast toont SBB aan dat er in onze regio bij verschillende opleidingen MBO 1 en 2 grote tekorten aan stageplekken zijn. Dit baart GroenLinks en het CDA zorgen. Stageplekken zijn essentieel voor de ontwikkeling van deze groep en tevens van belang om een goede kans te maken op de arbeidsmarkt. Leiden (Holland Rijnland) kent een relatief lage jeugdwerkloosheid en heeft een goede naam in het begeleiden van leerlingen naar werk. De Leidse ROC’s spelen hier een cruciale rol in. En dit moet zo blijven.

Een concrete oplossing waaraan de fractie van GroenLinks en CDA denken is om het concept WijkLeerBedrijf aan te laten sluiten op de sociale wijkteams, die sinds 1 januari van start zijn gegaan in Leiden. Via WijkLeerBedrijven kunnen MBO-leerlingen in hun eigen wijk stage lopen in bijvoorbeeld de thuis- en mantelzorg. Op die manier zijn er meer handen in de zorg, worden de sociale wijkteams ondersteund en kunnen de leerlingen hun opleiding succesvol afronden.

GroenLinks en het CDA willen van het college weten of zij onze zorgen delen en welke maatregelen zij willen gaan nemen om het aantal stageplaatsen op peil te houden. De fracties hebben gezamenlijk vragen gesteld aan het college.

1. Deelt het college de zorg van de Leidse ROC’s, het CDA en GroenLinks met betrekking op het tekort aan stageplekken in het MBO in Leiden, met name op niveau 1 en 2?
Zo nee, waarom niet?
2. Deelt het college de mening dat het tekort aan stageplaatsen in de sector zorg en welzijn opvallend is, mede omdat de samenleving daar juist extra mensen goed kan gebruiken?
Zo nee, waarom niet?
3. Hoe verklaart het college het geringe aantal stageplaatsen voor bepaalde sectoren?
4. Hoe vat het college de verantwoordelijkheid van de gemeente Leiden op bij het aanbod van stages en hoe vult ze deze verantwoordelijkheid in?
5. Er bestaan mooie voorbeelden in onder andere Den Haag en Rotterdam van WijkLeerbedrijven. Is Leiden bekend met deze methode? Zo ja, hoe wordt deze ingezet? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid om verdere afspraken te maken met de scholen, instellingen en bedrijfsleven om het tekort aan stageplaatsen op te vangen?
Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Ashley North