onderwijskansenbeleid

Directe actie nodig op onderwijskansenbeleid

GroenLinks is een partij die staat voor gelijke kansen voor iedereen, zeker ook op het vlak van onderwijs. De Gemeente Leiden heeft de afgelopen jaren een onderwijskansenbeleid gevoerd, met als doel goed onderwijs voor iedereen en het voorkomen van achterstanden bij kinderen - ook zij die een duwtje in de rug nodig hebben. Uit de evaluatie van het beleid van de afgelopen jaren blijkt dat de uitvoering redelijk is verlopen, maar dat de gemeente niet voldoende de leiding heeft genomen. Reden genoeg om samen met de SP en de PvdA om directe actie te vragen!

Het doel van het onderwijskansenbeleid is om iedereen goed onderwijs te bieden, zeker ook kinderen met de minste kansen. De gemeente moet hier de regie in nemen. Ze werkt daarbij intensief samen met schoolbesturen, aanbieders van voorschoolse educatie en een regionale welzijnsorganisatie. In september verscheen echter een rapport dat zeer kritisch was over met name het gebrek aan regie vanuit de gemeente. Verder zou ze ook onvoldoende inzicht hebben in hoe de scholen het beschikbare geld inzetten om onderwijskansen te verbeteren.

Maar ook op het onderwijskansenbeleid zelf kwam kritiek: 25 tot 30 procent van de peuters op wie het onderwijskansenbeleid gericht is, wordt niet bereikt. Ook is de subsidie voor begeleiders van deze kinderen stopgezet. Kinderen uit internationale schakelklassen blijken onvoldoende door te stromen naar reguliere basisscholen, waardoor er voor nieuwe kinderen geen ruimte meer is. Verder zou ouderbetrokkenheid onvoldoende aandacht krijgen.

Daarnaast zorgen de bezuinigingen op onderwijs vanuit Den Haag ook voor nijpende besparingen bij onderwijspartijen. Dit jaar zijn er grote bezuinigingen, waardoor de gemeente keuzes heeft moeten maken die ervoor zorgen dat de partijen plots aanzienlijk minder geld ontvangen. Bovendien heeft de gemeente de onderwijspartijen niet voldoende uitgelegd op welke basis besloten is wie hoeveel geld krijgt. En er zullen in 2019 nog meer bezuinigingen aankomen vanuit de overheid.

Na zo’n kritisch rapport en zulke sombere financiële vooruitzichten zou je verwachten dat de gemeente direct stappen zou nemen om het onderwijskansenbeleid te verbeteren. Er was daarom verbazing alom toen de partijen hoorden dat de wethouder van onderwijs, Paul Dirkse, naar aanleiding van het rapport in 2018 wilde gaan bedenken welk nieuw beleid en welke maatregelen er in 2019 zouden moeten komen. GroenLinks, de SP en de PvdA vinden dat er direct een actieplan op tafel moet komen. De gemeente moet op korte termijn laten zien welke maatregelen er zijn genomen, want kinderen met de minste kansen komen hierdoor in het geding.

De partijen hebben dit deze week kenbaar gemaakt aan wethouder Dirkse, die hierover binnen twee weken een brief aan de gemeenteraad zal sturen. Daarin zal hij de raadsleden op de hoogte stellen over hoe de gemeente het onderwijskansenbeleid de komende periode gaat aanpakken, welke concrete acties worden genomen, en wat daarvoor de tijdsplanning wordt. Ook zal hij inzicht geven in hoe de gemeente de financiële middelen over diverse onderwijspartijen heeft verdeeld. Ten slotte wordt ook inzicht gegeven in de acties die de gemeente al ondernomen heeft naar aanleiding van het evaluatierapport.

GroenLinks volgt het op de voet!