Lees hier de speech van GroenLinks:

Voorzitter, collega-raadsleden en inwoners van Leiden,

‘’Hoe willen wij samen leven in Leiden?’’ 
Die vraag moeten wij elkaar als volksvertegenwoordigers elke dag stellen. Want daar gaat politiek in de kern over. Over hoe wij samen leven. Nu en in de toekomst, waarin goede politiek daadwerkelijk het verschil kan maken. 

Goed samen leven, is samen leven met de natuur in een fijn klimaat. In een groene stad vol flora en fauna, waarin we kunnen sporten en ontspannen, waarin de biodiversiteit floreert, en waarin we afval hergebruiken. En in een stad die het opwarmende klimaat goed aankan.

Die manier van samenleven wordt versterkt in het beleidsakkoord dat nu voor ons ligt. Met groene wijken, versterkte parken en het autoluw maken van de binnenstad.

Goed samen leven is ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort en er mag zijn. Bestaanszekerheid is cruciaal, voor alle mensen die het moeilijk hebben. Dakloze mensen verdienen de zekerheid op een thuis, onze stadsgenoten in de bijstand verdienen onze aandacht, compassie en vertrouwen. En onze jeugd verdient alle kansen op een prettig en stressvrij bestaan, waar je wieg ook staat.

Het samen leven van rijk en arm, praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, ongeacht gender of geaardheid, wordt versterkt in dit akkoord, met grote investeringen in het sociaal domein, het onderwijs en inclusie.

Goed samen leven is ook goed samen wónen voor alle Leidenaars. Voor wie al rijk is en geld maakt met geld, is een woning heel makkelijk toegankelijk, zelfs als belegging en bron van passief inkomen. Maar voor het overgrote deel van de bevolking is een woning helemaal niet meer betaalbaar. Daaraan gaat Leiden iets doen. Met 35% sociale huur bij nieuwbouw en een sterke rol voor de woningcorporaties, waarmee we afspraken maken om sociale huur niet door te verkopen. Met het beschermen van koopwoningen tegen beleggers. Met extra bouw van betaalbare huur én koop, ook weer van 35% van de nieuwbouw. En met speciale aandacht voor ouderen, studenten, starters, dakloze mensen en mensen die wonen met begeleiding, voor wie betaalbaar wonen geen vanzelfsprekendheid meer is.

Op het nieuw te vormen college is mijn fractie trots. Wij steunen deze verbindende, brede afspiegeling van uitgangspunten en haar vijf uitstekende wethouderskandidaten. En wij vertrouwen erop dat dit college open zal besturen, met de uitgestoken hand naar stad en raad.

En de raad, dat zijn wij, met elkaar, als hoogste bestuursorgaan van de stad. Laten ons als gemeenteraadsleden – ongeacht politieke kleur, of de oppositie/coalitie tegenstelling – elkaar blijven vinden op alle bovengenoemde punten van consensus, en een goed, constructief gesprek voeren over de accentverschillen. Slagen wij daarin, dan helpen wij Leiden vooruit. Daarop mag u de GroenLinks fractie ook aanspreken. Want dan zetten we stappen vooruit, in onze mooie stad, waarin wij goed Samen Leven. Nu, en in de toekomst.

Vier van de vijf beëdigde wethouders, met links in beeld Ashley North (GL). Daarnaast vlnr: Fleur Spijker (D66), Abdelhaq Jermoumi (PvdA) en Julius Terpstra (CDA).

Vier van de vijf beëdigde wethouders, met links in beeld Ashley North (GL). Daarnaast vlnr: Fleur Spijker (D66), Abdelhaq Jermoumi (PvdA) en Julius Terpstra (CDA).
Yvonne van Delft wethouder

Yvonne van Delft neemt een cadeau in ontvangst. Later op de avond is zij opnieuw geïnstalleerd als wethouder namens GroenLinks.