Nieuw armoedebeleid: van armoedebehoud naar armoedebestrijding

“Geef armoede niet door. Bestrijd het”. Met die insteek voerde fractievoorzitter Ashley North donderdagavond het debat over het nieuwe armoedebeleid. Voor GroenLinks is het erg belangrijk dat de sociale regelingen voor alle stadsgenoten met een klein inkomen toegankelijk zijn en perspectief bieden op een betere toekomst, zonder armoede. Nadat de raad onze motie voor ambitieuze armoedebestrijding overnam, kon de fractie, net als een ruime meerderheid van de raad, met overtuiging instemmen met het nieuwe beleid.

In 2017 heeft de voltallige Leidse raad, van links tot rechts, besloten dat de aanpak van armoede onderzocht en gemoderniseerd moest worden. Hier waren drie belangrijke redenen voor:
1.    Met name rondom de declaratieregeling was niet duidelijk genoeg waar de gemeente nou exact zijn geld aan uitgaf.
2.    De kosten waren hoger dan het budget, vergeleken met andere gemeenten al erg royaal, dat de raad ter beschikking had.
3.    Van het oude beleid was onduidelijk of het effectief was; het was niet goed te meten en de gemeente kon niet goed zeggen of mensen er echt door geholpen waren.

De derde en laatste reden was voor GroenLinks doorslaggevend om akkoord te gaan met het vernieuwen van het Leidse armoedebeleid. Ashley North: “In de oude situatie konden mensen wel aanspraak maken op een tegemoetkoming, maar ze werden niet geholpen uit de armoede op te klimmen. De armoede werd in stand gehouden. Dat moet veranderen. Wij willen elke Leidenaar het perspectief bieden op een leven zonder armoede”. In het nieuwe armoedebeleid geldt niet langer een algemene, maar ineffectieve declaratieregeling, maar een persoonlijker maatwerkbudget om iemand gericht vooruit te helpen.

Om deze overgang van armoedebehoud naar armoedebestrijding succesvol te laten zijn, heeft GroenLinks extra aanvullende eisen opgesteld. Allereerst moet het wel de bedoeling zijn dat het nieuwe beleid binnen budget blijft, maar mag er niet op bezuinigd worden. Daarnaast moeten alle Leidenaars met een klein inkomen toegang blijven houden tot de minimaregelingen. Beide voorwaarden heeft het college ingewilligd.

Bij nieuw beleid horen ambitieuze doelen. Daarom heeft GroenLinks samen met D66 en de PvdA een voorstel ingediend dat de gemeente helpen om binnen vier jaar:
1.    Het aantal Leidse huishoudens dat in armoede leeft onder het landelijk gemiddelde te brengen.
2.    Het aantal Leidenaars dat in langdurige armoede leeft (langer dan 3 jaar) met een kwart te verminderen.

Een ruime meerderheid van de raad stemde voor ons voorstel, waardoor deze doelen nu onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid. North: “We hebben belangrijke stappen gezet om armoede in Leiden niet langer oogluikend toe te staan, maar juist effectief te beteugelen. Van armoedebehoud naar armoedebestrijding.”