De eindsprint van 2020

Wat een bijzonder jaar was dit. Vanaf maart waren al onze vergaderingen ineens online en moesten we het debat en alle gevoeligheden op afstand zien te detecteren. Dat was een goede oefening voor onze politieke radar! Want ondanks dat je je collega-raadsleden niet ziet en je de gesprekken op de wandelgang mist, moet er toch goed samengewerkt worden op alle verschillende onderwerpen en stukken op de agenda. En een behoorlijke volle agenda ook nog. Begin december werd de eindsprint ingezet om alle benodigde stukken voor dit jaar te bespreken. We hebben nog een aantal mooie zaken kunnen bewerkstelligen! Een kleine opsomming:

  • Raadslid Marcel Terlouw heeft een mooie discussie gevoerd over de hernieuwde regionale programma aanpak laaggeletterdheid. In Leiden is namelijk 9% van de bevolking laaggeletterd. Onze wethouder Yvonne van Delft is hiervoor verantwoordelijk. De aanpak gaat uit van 5 actielijnen om in 2024 alle inwoners van Leiden met een taalachterstand te kunnen helpen verbeteren. Het voorstel is unaniem aangenomen. 
  • Raadslid Emma van Bree heeft het fietsbeleid behandeld in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Verschillende insprekers en buurtbewoners van de Morsweg gaven aan een fietsstraat te willen op de Morsweg vanaf het spoor naar de Doctor Lelylaan. Daarom heeft Emma een motie ingediend om onderzoek te gaan doen of dit mogelijk is. Deze motie is met een grote meerderheid aangenomen en het fietsbeleid als geheel is unaniem ingestemd. 
  • Raadslid Rembrandt Rowaan kreeg in een discussie rondom de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (dit is een samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten, waar bijvoorbeeld de GGD onder valt) de toezegging dat er onderzocht wordt of er een adviesraad van raadsleden ingesteld kan worden. Dit zou de discussie en begrijpelijkheid van wat zich afspeelt bij de Regionale Gezondheidsdienst kunnen bevorderen en verhoogt de democratische waarde. 
  • Op voorstel van GroenLinks was 2020 uitgeroepen tot jaar van het dak. En wat een succes was dat! En we hebben -met succes- gepleit voor het verlengen van de subsidie voor Groene Daken; volgend jaar krijgt dit mooie initiatief dus een vervolg en laat zien dat daken een grote bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en klimaat van de stad. Uit je dak op je dak! 
  • En in de laatste vergadering van het jaar, heeft de raad de burgemeester officieel voorgedragen voor een nieuwe termijn. Dit moet vervolgens bekrachtigd worden door de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als zij deze voordracht bevestigen, is Henri Lenferink vanaf mei 2021 nog 6 jaar onze burgemeester. 

De laatste loodjes 
In dit laatste volledige kalenderjaar van deze raadsperiode (met de verkiezingen van maart 2022 op komst) is ons goede voornemen om nog zo veel mogelijk ideeën uit ons verkiezingsprogramma en ons coalitieakkoord te verwezenlijken. Een heel belangrijk item is om de stad zo autoluw mogelijk te maken. Binnenkort komt daarom de Agenda Autoluwe Binnenstad op de agenda van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid te staan. Hier is hard aan gewerkt door onze wethouder Ashley North en alle betrokken ambtenaren.