De resultaten van onze recente ledenenquête zijn binnen! Meer dan honderd leden hebben de enquête ingevuld en hun feedback en meningen gedeeld. Deze enquête biedt ons waardevolle inzichten in de voorkeuren en behoeften van onze leden. De enquête bestond uit ruim 30 vragen, te veel om allemaal in detail te behandelen. In plaats daarvan presenteren we hier de belangrijkste uitslagen en patronen.

Wie hebben de enquête ingevuld?

De enquête is voornamelijk ingevuld door leden die bijna nooit naar activiteiten komen en die oproep voor de enquête via de e-mail hebben gelezen. Opvallend is dat een meerderheid van de respondenten een WO-opleiding heeft en aangeeft geen migratieachtergrond te hebben. Wat betreft de leeftijd zijn de respondenten redelijk gelijkmatig verdeeld. Dit laatste kunnen we vergelijken met onze ledengegevens om te zien dat jonge leden ondervertegenwoordigd zijn. Van migratieachtergrond en opleidingsniveau kunnen we niet zo’n controle doen omdat we dat soort gegevens van leden niet verzamelen.

Mitsen en maren

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze enquête geen representatieve steekproef is. Met andere woorden: we hebben de enquête breed uitgezet maar hebben niet bij voorbaat gegarandeerd dat alle verschillende soorten leden proportioneel gerepresenteerd zijn. Alle resultaten moeten daarom worden geïnterpreteerd als 'er zijn leden die ... vinden' en niet als 'de leden vinden dat...'.

Je kan ook zogenaamde 'self fulfilling prophecies' in de uitslag vinden. We zien bijvoorbeeld dat bij verschillende vragen naar voren kwam dat leden graag via e-mail op de hoogte willen worden gehouden. Dit is geen verrassing, aangezien met name leden die van emails houden de enquête hebben ingevuld.

Wat zijn de grote patronen?

In de grafieken hierboven zien we  dat de respondenten aangeven dat ze niet per se meer activiteiten willen, maar wel meer inhoudelijke activiteiten. Verassend zien we ook dat lezingen, en niet discussie-avonden of debatten, het populairst lijken. Wat ons betreft is dit een duidelijk signaal dat we meer activiteiten kunnen organiseren die een inhoudelijke component hebben.

Enquete2023_tijdigheid

In de grafiek hierboven zien we een positief resultaat. De respondenten geven duidelijk aan dat ze vinden dat op tijd wordt gecommuniceerd over aankomende activiteiten. Dit is een interessant resultaat, aangezien we vaak van individuele leden horen dat ze liever activiteiten vroeger aangekondigd zien.

Zijn er grote verschillen tussen slapende en actieve leden?

We kunnen de uitslag splitsen op basis van wat respondenten hebben geantwoord op de vraag 'Hoe vaak kom je naar een activiteit van GroenLinks Leiden?' Hierbij definiëren we mensen die 'bijna nooit' antwoordden als slapend lid en de andere mensen als (semi-)actief.

Uiteindelijk hebben we lang moeten zoeken naar echt significante verschillen tussen slapende en (semi-)actieve leden. We hebben twee opmerkelijke uitslagen gevonden. Ten eerste zien we dat slapende leden net iets vaker dan actieve leden zeggen dat ze zich niet welkom voelen bij activiteiten. Dit is een vervelend signaal, maar moeilijk om exact te duiden. Het kan namelijk verklaard worden doordat we in onze communicatie een specifieke groep onbewust niet aanspreken, echter zien we dat deze uitslag niet sterk correleert met opleidingsniveau, migratieachtergrond of leeftijd. Een andere mogelijke verklaring is dat mensen die nog nooit bij een activiteit zijn geweest, nog niet weten wat ze van een bijeenkomst kunnen verwachten. Op basis van de beschikbare data is in ieder geval niet eenduidig te zeggen waar het aan ligt. Niettemin nemen we dit mee als signaal dat we beter ons best kunnen doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt.

Het tweede effect dat we signaleerden is dat slapende leden iets vaker aangaven te veel berichten over GroenLinks Leiden te ontvangen. Dit resultaat is heel logisch; er zijn leden die helemaal niet actief willen worden maar alleen donateur willen zijn. Het is dan niet gek dat je geen behoefte hebt aan veel communicatie over activiteiten. 

Wat zijn de ervaringen van leden die naar onze activiteiten komen?

We zijn erg blij om te zien dat leden die naar onze activiteiten komen ook overwegend positief zijn over hun ervaringen. Dat laat toch zien dat we als afdeling erin slagen mooie dingen neer te zetten.

Als we data uitsplitsen per leeftijdsgroep, zien we een (niet geheel verrassende) tendens als het gaat om de aankondiging van activiteiten. Jongere leden geven net wat vaker aan dat ze eerder willen weten wanneer activiteiten plaatsvinden.

Zelf aan de slag met de data?

Met onderstaande knop kan je de volledig geanonimiseerde uitslag van de enquête downloaden en analyseren. Mocht je nog een interessante uitslag erin ontrafelen, deel die dan vooral met het bestuur!