Groenoord
Huizen aan het water in Groenoord

Schriftelijke vragen: ernstige bodemverontreiniging in Groenoord

Verleid worden om een waterwoning in de wijk Groenoord te kopen door bij aankoop een splinternieuwe sloep aangeboden te krijgen. In een stad als Leiden een prachtige buitenkans om volop te genieten van de schitterende grachten en de wateren rondom de stad. Weinig konden de nieuwe bewoners van Groenoord vermoeden dat ze nu nog altijd niet zouden kunnen varen, enkele jaren sinds de aankoop van hun nieuwe huis. De watergangen die voor aansluiting zouden zorgen op de grachten en de Slaaghsloot zijn immers nog niet aangelegd en middels het Leidsch Dagblad van 13 en 14 augustus hebben de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA vernomen dat de aanleg opnieuw is uitgesteld. De reden ditmaal: ernstige bodemverontreiniging in Groenoord.

De bewoners van de waterwoningen in Groenoord komen nu op twee manieren bedrogen uit. Ten eerste duurt het nog langer voordat zij gebruik kunnen maken van de sloepen en de beloofde watergangen, terwijl ze wel elk jaar een hoog bedrag moeten ophoesten voor de stalling van hun boot. Ten tweede blijkt nu dat de bewoners leven in de buurt van ernstig vervuilde grond. Uit de aanhangsels van de omgevingsvergunning komt immers naar voren dat grote hoeveelheden zware metalen zoals zink, lood en koper zijn aangetroffen in het gebied. Een onwenselijk en ongezond fundament voor mensen om bij in de buurt te wonen.

Naar nu blijkt is de gemeente Leiden al sinds de periode 2002-2007 op de hoogte van de ernstige bodemverontreiniging in Groenoord. Toen al was bij de gemeente bekend dat de bodemsanering die eind jaren '90 werd uitgevoerd, nog niet als afgerond beschouwd mocht worden. Toch is sedertdien niet besloten tot sanering en reiniging van de grond en niet met de buurt over de verontreiniging gecommuniceerd. Zodoende zijn de bewoners die zich de afgelopen jaren in Groenoord hebben gevestigd, onbewust de dupe geworden doordat zij in de buurt van vervuilde grond leven, geen gebruik kunnen maken van hun sloepen en mogelijk zelfs een negatief effect op de waarde van hun huis moeten incasseren.

 

De fracties van GroenLinks, D66 en PvdA vinden dat elke Leidenaar recht heeft op een gezonde leefomgeving en open communicatie met de gemeente. Bodemverontreiniging dient wat ons betreft zowel in Groenoord als in andere wijken zo snel mogelijk verholpen te worden. Daarom stellen wij, op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde, het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met de wens van de bewoners van Groenoord, zoals bijvoorbeeld in het Leidsch Dagblad van 14 augustus te lezen is, dat de gemeente meer, beter en proactiever met de wijk communiceert over de voortgang van de watergangen en eventuele hordes daarbij? Klopt dit artikel?
  2. Op welke wijze wil het college de bewoners van Groenoord in de nabije toekomst beter inlichten en meer betrekken bij de besluitvorming omtrent de watergangen en de bodemverontreiniging?
  3. Naar nu blijkt uit bijvoorbeeld de toelichting op de omgevingsvergunning is de gemeente al sinds 2002-2007 bekend met de ernstige bodemverontreiniging. In het aankoopbesluit van Hallenweg 11 (B&Wnr. 04.0291/16-03-2004) en het projectbesluit 2006 voor het Hallengebied werd echter slechts gesproken over 'enkele spots' met bodemverontreiniging. Waarom heeft het college de afgelopen jaren niet eerder openlijk gecommuniceerd met de Raad en de wijk over de ernstige bodemverontreiniging?
  4. Is het college bereid gedetailleerd uit te leggen openheid te geven over de staat van de bodemverontreiniging in Groenoord sinds de eerste sanering eind jaren '90 tot aan nu, met daarbij in ieder geval een overzicht van de hoeveelheden verschillende schadelijke stoffen in de bodem van Groenoord, oorzaken en gevolgen van de verontreiniging en de overwegingen om al dan niet over te gaan tot sanering de afgelopen jaren?
  5. Voordat de graafwerkzaamheden in Groenoord hervat kunnen worden moet voldaan worden aan artikel 6.2c van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo), omdat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Pas dan treedt de omgevingsvergunning in werking. Is het college bereid zo snel mogelijk, nog voor 2015, te starten met de bodemsanering?
  6. De bewoners van de waterwoningen in Groenoord zijn op meerdere manieren gedupeerd door de bodemverontreiniging en de vertraging in de aanleg van de watergangen. De grond is vervuild, de sloepen kunnen niet gebruikt worden en de situatie zal in ieder geval niet een positief effect hebben op de huizenwaarde. Is het college bereid om samen met Ymere te onderzoeken hoe de bewoners in ieder geval voor de stallingskosten schadeloos gesteld kunnen worden en zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de sloepen?

Ashley North (GroenLinks)
Jos Olsthoorn (GroenLinks)
Peter Bootsma (D66)
Anneloes Wassenaar (D66)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)