100.000 kwetsbare jongeren in Nederland zijn niet in beeld bij gemeenten en krijgen dus geen begeleiding of financiële hulp. Dat schrijft de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in haar begin deze week verschenen rapport Buitenspel. Een schokkend hoog aantal kwetsbare jongeren krijgt dus geen of onvoldoende hulp. Zij zijn buiten beeld van gemeenten en op zichzelf aangewezen, vaak zonder inkomen of begeleiding en soms zelfs zonder onderdak. Volgens GroenLinks een zorgwekkende situatie waarin kwetsbare jongeren tussen wal en schip belanden. Omdat we weten dat deze problemen zich ook bij een groep Leidse jongvolwassenen voordoen, heeft GroenLinks schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het inspectieonderzoek concludeert dat gemeenten 'niet voldoende invulling geven' aan het begeleiden van werkloze en kwetsbare jongeren naar betaald werk of een andere vorm van inkomen. Onder meer doordat er te weinig persoonlijke aandacht is voor jongeren. Daarnaast zegt de Inspectie dat er te weinig samenwerking is tussen de gemeenten, het UWV, onderwijs en (jeugd)zorg, waardoor kwetsbare jongeren te makkelijk uit zicht van hulpinstanties verdwijnen. Wat GroenLinks betreft is dat zeer onwenselijk. Goede ondersteuning vanuit de gemeente zou een basisrecht voor jongeren moeten zijn. Zij zijn de toekomst en verdienen, zeker als ze meer kwetsbaar zijn, de juiste begeleiding richting een zelfredzaam bestaan.

Gelukkig constateert GroenLinks dat de gemeente Leiden meerdere projecten heeft lopen om werkloze jongeren richting de arbeidsmarkt te helpen, zoals Project JA. Deze ondersteunen wij van harte. Tegelijkertijd is uit eerdere vragen van GroenLinks Leiden gebleken dat er lang niet altijd goed zicht meer is op jongeren die afvallen bij dit soort trajecten. Vorig jaar alleen al waren dit er meer dan 100. Daarom stelt GroenLinks, op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde, het college de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het rapport Buitenspel van de Inspectie SZW en hoe beoordeelt ze haar conclusies en aanbevelingen?

2. Hoeveel kwetsbare jongeren zijn er in Leiden die geen inkomen hebben en die op dit moment ook geen ondersteuning of begeleiding vanuit de gemeente krijgen?

3. Welk preventief beleid voert de gemeente Leiden om te voorkomen dat kwetsbare jongeren zonder inkomen uit beeld verdwijnen, dakloos worden of tussen wal en schip belanden?

4. Is het college het met de Inspectie en GroenLinks eens dat persoonlijke aandacht een krachtig middel is om jongeren zonder inkomen zelfredzamer te maken en hoe brengt u dit in de praktijk? Wordt elke jongere bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen en evalueren van een plan van aanpak en zo niet, hoe zorgt u ervoor dat dit z.s.m. alsnog gebeurt?

5. In hoeverre heeft de gemeente een integrale samenwerking met het Leidse onderwijs, het UWV, (jeugd)zorginstanties en maatschappelijke ondersteuning om er gezamenlijk voor te zorgen dat elke Leidse jongere goed in beeld blijft, wordt begeleid naar inkomen, scholing of werk en niet enkel op zichzelf aangewezen is?

6. Is het college bereid om met de hierboven genoemde partners en de regio een samenwerkingsconvenant op te stellen waarin de aanbevelingen van de Inspectie worden opgevolgd en uitgewerkt, zodat jongeren die voor kortere of langere tijd hulp nodig hebben in beeld blijven en goed ondersteund kan worden?

Ashley North (GroenLinks)