De volgende aankondiging wordt gedaan namens Water Natuurlijk Rijnland.

Water Natuurlijk zit met 3 personen in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten willen we dat aantal natuurlijk uitbreiden! Water Natuurlijk Rijnland is daarom op zoek naar kandidaten.

In de afgelopen periode hebben wij ons met resultaat ingezet voor onder andere:

  • een goed pakket maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen;
  • een actieplan om biodiversiteit te herstellen;
  • aanleg van meer natuurlijke oevers;
  • realiseren van een Bubble Barrier bij Katwijk om microplastics te verwijderen.

Maar er blijft veel te doen, bijvoorbeeld:

  • hogere waterpeilen in het veenweidegebied om natuur te herstellen, bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen;
  • water en bodem sturend laten zijn bij ruimtelijke ordening, woningbouw, landbouw en andere vormen van landgebruik;
  • werken aan een klimaatneutraal waterschap, circulariteit en terugwinnen van grondstoffen uit zuiveringsinstallaties.

En zo liggen er nog meer uitdagingen voor het waterschap, niet in het minst door de klimaatverandering. Dat vraagt keuzes en we zoeken kandidaten die zich daarvoor willen inzetten.

Onafhankelijk met een groen hart

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging. Veel groene, recreatie- en milieuorganisaties steunen ons. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, waaronder GroenLinks en D66, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen.

Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden, velen zijn bij geen enkele reguliere politieke partij aangesloten. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, en genieten van recreatie op en rond het water.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Wil je meer weten?

  • Kijk dan op onze website: www.waternatuurlijk.nl/rijnland Daar vind je ook de kandidatenbrochure met alle informatie over wat we van kandidaten verwachten en de procedure.
  • Of bel of mail met één van de leden van het regiobestuur of de fractie. Namen vind je op de website. Contactgegevens van onze secretaris: Monique Lamers, wnregiorijnland@gmail.com.

Wil je je aanmelden als kandidaat?

De aanmeldingstermijn loopt van 18 juni 2022 tot en met 31 augustus 2022.