Hoera! De gemeenteraad van Leiden stemde in met een ambitieus plan voor de Leidse Jeugdzorg. GroenLinks is hier erg blij mee. In deze blog wordt kort uitgelegd waarom dit plan de Leidse Jeugd gaat helpen en op termijn waarschijnlijk ook tot minder uitgaven zal leiden. We besteden ook aandacht aan de motie die GroenLinks door de raad gekregen heeft. 

Jeugdzorg in zwaar weer

Wie de laatste tijd iets over de jeugdzorg heeft gehoord in het nieuws, zal hier waarschijnlijk niet blij van worden. Het ene negatieve bericht na het andere komt voorbij. Bijvoorbeeld over instellingen die hun deuren moeten sluiten door financiële problemen, zoals de Hoederloo groep. Of over bureaucratie, wachtlijsten en het ontbreken van voldoende instellingen waar kinderen met complexe problemen goed geholpen kunnen worden. Ook gemeenten hebben het zwaar te verduren. Zij betalen de jeugdzorg. Van lichte begeleiding om kinderen sociale vaardigheden te leren, tot complexe zorg voor jeugdigen met anorexia en een depressie: het is de gemeente die de zorg indiceert en betaalt. Door grote stijgingen van de aantallen kinderen in zorg en een dalende bijdrage vanuit de Rijksoverheid, komen veel gemeenten in financiële problemen. 

Wat gaat Leiden nu doen? 

Het college van Leiden heeft een mooi plan door de raad gekregen over ‘toegang’ tot jeugdhulp. Dit zijn de plekken waar ouders of kinderen zich melden voor jeugdhulp. De belangrijkste partijen in de toegang zijn de gemeentelijke Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) en de huisartsen. De Jeugd- en Gezinsteams bieden namens de gemeente ‘toegang’ tot jeugdhulp. Dat wil zeggen dat ouders of jongeren zich kunnen melden bij deze teams voor hulp, advies, lichte ondersteuning en doorverwijzingen naar de juiste hulp. De huisarts heeft ook mandaat om kinderen door te verwijzen naar jeugdhulp. Leiden investeert ruim 800.000,- euro om ervoor te zorgen dat de toegang beter toegerust is om kinderen snel en passend te helpen. Een paar maatregelen waar GroenLinks extra blij mee is, lichten we uit: 

  1. Huisartsen worden verbonden aan de gemeentelijke toegang.Huisartsen zijn goed op de hoogte van het medische domein, maar veel minder van het welzijnsdomein. Bovendien hebben zij maar 10 minuten per consult. Dit resulteert vaak in verwijzingen naar dure, specialistische zorg, terwijl dit vaak niet nodig is. De gemeente stelt praktijkondersteuners om huisartsen te ontlasten. De verwachting is dat dit gaat leiden tot beter passende zorg, en lagere kosten. 

  2. De Jeugd- en Gezinsteams krijgen meer expertise en gaan zelf meer hulp bieden. 

Kinderen en ouders moeten nu vaak meerdere keren hun verhaal vertellen. De Jeugd- en Gezinsteams krijgen echter meer tijd en expertise om zelf hulp te kunnen bieden. Op die manier hoeven inwoners maar één keer hun verhaal te doen, krijgen ze snel vertrouwde gezichten voor zich en worden ze sneller geholpen. 

  1. De gemeente wordt verbonden aan alle belangrijke partners. 

De Jeugd- en Gezinsteams gaan gekoppeld worden aan verschillende belangrijke andere partijen. Bijvoorbeeld aan scholen, waar snel kortdurende hulp ingezet kan worden. Of aan de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, die veel preventief werk doen. Ook wordt de verbinding gelegd met de Sociale Wijkteams (SWT’s) voor hulp aan de volwassenen indien dit nodig is, en met de welzijnsinstellingen.

Motie GroenLinks: Cultuursensitief werken

GroenLinks hecht er grote waarde aan dat instellingen oog en waardering hebben voor andere culturen. Dat zij ervaringsdeskundigen vanuit andere culturen inzetten, diversiteit in hun personeelsbestand aanbrengen en aanwezig zijn bij plekken waar mensen met een migratieachtergrond veel te vinden zijn. Alleen op die manier kan élke doelgroep betrokken worden bij de hulp die in Leiden geboden wordt. Onze motie riep ertoe op om instellingen te contracteren die hier aandacht aan geven. Gelukkig heeft die het gehaald, met 22 tegen 15 stemmen! 

 

Bekijk de motie: hier

Wil je meer weten van het plan? Lees het dan: hier

 

Rembrandt Rowaan

Raadslid GroenLinks Leiden

Portefeuilles Jeugdzorg en Onderwijs