In februari besprak de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling de prestatieafspraken 2020-2025 die wethouder Fleur Spijker (D66) sloot met de Leidse woningcorporaties en de huurorganisaties van deze sociale verhuurders. 2021-2022. GroenLinks is vooral blij dat dit maal de huurdersorganisaties meetekenden en hierdoor betrokken blijven bij de uitvoering van de afspraken. Dat komt de huurders ongetwijfeld ten goede. 

De Raad kon de prestatieafspraken niet meer wijzigen maar gaf wel enkele accenten mee voor de jaarschijf 2021-2022. Er ligt volgens ons een stevig akkoord dat zowel op sociaal- als duurzaam vlak flink inzet op een leefbaarder, groener, duurzamer en vooral groter aantal sociale huurwoningen. 

Woonvisie

Eind 2019 nam de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie aan en het Uitvoeringsprogramma wonen. In beide documenten stelde de Raad de grote lijnen en de uitwerking hiervan vast voor het woonbeleid in Leiden vast. De prestatieafspraken tussen de wethouder (namens de gemeente), woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn daar een uitvloeisel van. Het lukte GroenLinks bij de Woonvisie behoorlijke sociale en groene accenten te zetten.

30 procent sociale huurwoningen

In het coalitieakkoord spraken we af dat tot 2030 in Leiden nieuwbouw in de stad voor 30 procent uit sociale huur moet bestaan. In de prestatieafspraken spannen de corporaties zich in om tot 2025 minstens 1500 nieuwe woningen te bouwen. Dat is dringend nodig. GroenLinks zal er bovenop blijven zitten om te zorgen dat deze aantallen worden gehaald. En tot 2030 zal er nog een tandje bij moeten voor voldoende betaalbare woningen. 

Duurzaamheid

Voor het eerst zijn met de corporaties in Leiden uitgebreid afspraken gemaakt over grootschalige verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Zo komen er zonnepanelen op huurwoningen om te beginnen ongeveer 1 per gebouw en tegen 2026 tenminste 1 per woning. Ook krijgt het isoleren van woningen een grotere nadruk. Verder worden groene tuinen gestimuleerd en worden er daktuinen en groene daken aangelegd. Bij al deze maatregelen wordt er opgelet dat de woonlasten voor huurders niet zullen stijgen. 

Vergroten leefbaarheid en vergroenen openbare ruimte

GroenLinks is ook blij dat er extra aandacht is voor de verbetering van de leefbaarheid en het toevoegen van groen in de openbare ruimte rond sociale huurwoningen. Er wordt ingezet op het verstevigen van buurtvoorzieningen samen met welzijnsorganisaties. GroenLinks ziet daar graag extra nadruk op gemeenschappelijke ruimtes in huurcomplexen. Bijvoorbeeld met ruimte voor wooncoöperaties waarbij mensen eigen appartementen huren en gezamenlijke ruimtes delen. 

Wie meer wil lezen over alle prestatieafspraken die kan hieronder terecht: