Op 21 maart is jaarlijks de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Een dag waarbij we stilstaan bij ongelijke behandeling en rechten ongeacht etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid etc. Het gevolg van discriminatie is ongelijkheid en uitsluiting van individuen en groepen. Daar moet wat aan gebeuren, want racisme en discriminatie hoort niet thuis in onze stad. In Leiden is iedereen Leidenaar.

Ondanks dat we allemaal gelijk zijn en dezelfde rechten hebben, wordt er nog volop gediscrimineerd. Zo gaf destijds 14% van de Leidenaren die de Stadsenquête 2021 hebben ingevuld aan in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd te zijn vanwege zijn of haar afkomst of huidskleur of kent iemand die dat is overkomen. Maar liefst 80% denk dat er in Leiden gediscrimineerd wordt.

Leiden praat!

Rondom dit thema werd daarom op dinsdag 21 maart 2023 een stadsgesprek ‘Leiden Praat!’ georganiseerd over racisme. Tijdens dit gesprek onder leiding van Marisa Monsanto zijn inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek gegaan over racisme in Leiden. Het was een bijzondere en inspirerende avond waar deelnemers hun ervaringen deelden en ideeën deelden over de aanpak van racisme.

Raadsvragen

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Lemmens (PvdA), Du Pon (GroenLinks) en Jones (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

 1. Is het College van plan om wederom een stadsgesprek te organiseren rondom dit onderwerp om verder in te gaan op discriminatie en de aanpak van racisme en discriminatie om zo inwoners mee te laten denken over (aankomend) gemeentelijk beleid?
 2. Worden de deelnemers nog op een andere manier betrokken bij het plan van aanpak dat tot stand gaat komen zoals vermeld tijdens de bijeenkomst?
 3. Tijdens de bijeenkomst was ook een groep internationals aanwezig, hoe worden die verder betrokken bij het thema racisme en discriminatie? Hoe vinden zij een plek in het programma Leiden Inclusief?

Tijdens de bijeenkomst werden een aantal suggesties gedaan met betrekking tot de aanpak van racisme.

 1. Een van de suggesties die het meeste werd aangedragen is het (opnieuw) starten van een fysiek meldpunt discriminatie. Is het College bereid om te verkennen of dit meldpunt er kan komen?

Tijdens de bijeenkomst werden ook voorbeelden gegeven van racisme discriminatie op scholen. Is het College bereid om in deze eventuele verkenning naar een fysiek meldpunt ook apart aandacht te besteden aan discriminatie op scholen?

 1. Ziet het college mogelijkheden om met scholen in gesprek te gaan om aandacht voor racisme en discriminatie in te bedden in het onderwijs?

Een probleem dat werd aangekaart is dat ouders stuiten op uitsluiting tijdens het aanmelden op de basisschool.

 1. Is het College bekend met het centraal aanmeldsysteem voor basisscholen van de gemeente Utrecht?* 
 2. Is het College bereid om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor zo een dergelijk systeem in de Leidse basisscholen?

Een andere suggestie die werd meegegeven was het instellen van een onderwijs-ombudspersoon. Hoe staat het college tegenover het instellen van deze ombudsfunctie?

 1. Een andere suggestie was om te gaan werken met een keurmerk voor (stage)bedrijven die inclusief werken. Is het College bereid om te gaan verkennen of dit een mogelijkheid is in de gemeente Leiden, eventueel in samenwerking met SBB?
 2. Is het College bereid om met deelnemers aan Stagepact071 in gesprek te gaan over het tegengaan van discriminatie bij het aannemen van stagiaires en het bevorderen van inclusief werken?
 3. Hoe worden de andere suggesties meegenomen in nieuw beleid?

De Raad heeft 12 november 2020 unaniem gestemd op de motie: Plan van aanpak racisme in het onderwijs. Hierin werd het College verzocht om in twee jaar met een plan van aanpak te komen tegen racisme en discriminatie in het onderwijs.

 1. Kan het College verduidelijking bieden op wat voor termijn er een plan van aanpak komt tegen racisme en discriminatie in het onderwijs?