Vandaag op 31 maart, de internationale dag voor de transgenderzichtbaarheid, vraagt GroenLinks opnieuw extra aandacht voor de emancipatie en gelijke rechten van transgenderpersonen in Leiden. Dat is hard nodig want uit onderzoek van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (2022) blijkt dat er nog veel te verbeteren valt voor transgender personen.

Kosten geslachtsverandering

Zo is geslachtsverandering een langdurig proces met behoorlijke hobbels. Voor veel transpersonen is de officiële wijziging naar het geslacht dat past bij hun identiteit van belang voor een succesvol transitieproces*. Voor het wijzigen van de geslachtsaanduiding op officiële documenten is op dit moment nog een deskundigenbeoordeling en -verklaring nodig**. Naast de kosten hiervan zijn er de leges voor het wijzigen van de geboorteakte en in de basisregistratie personen (brp).  

“GroenLinks ziet graag dat de gemeente deze kosten, die noodzakelijk zijn voor het wijzigen van de geslachtsregistratie, vergoedt. Financiële draagkracht mag volgens ons geen belemmering zijn.” zegt Ivo van Spronsen, raadslid voor GroenLinks. “In Nijmegen is dit al geregeld, daar kunnen inwoners een vergoeding krijgen via de Wmo.”

Transpersonen en werk

Daarnaast is de positie van transgender personen op de arbeidsmarkt nog steeds zwakker en werkloosheid onder deze groep hoger dan gemiddeld. Ook is transitieverlof vaak niet goed geregeld en moeten transgender werknemers zich ‘ziek’ melden vanwege afwezigheid op momenten tijdens hun transitie.

De gemeente Leiden kent sinds 2021 wel een transitieverlofregeling gebaseerd op maatwerk. Twee jaar geleden stemde de Leidse gemeenteraad in met het initiatiefraadsvoorstel van GroenLinks-raadslid Marleen Schreuder voor de ‘verbetering acceptatie en emancipatie transgenderpersonen in Leiden’ (RV20.0105). Ook werkt de gemeente aan het invulling geven aan de beloftes die staan in de Verklaring van Dordrecht voor transgender-inclusief werkgeverschap.

Daarnaast startte de gemeente een pilot voor een re-integratietraject speciaal gericht op transgenderpersonen vanwege de grote meerwaarde die zo’n traject kan hebben vanwege de uitdagingen waarvoor zij vaak staan. GroenLinks is benieuwd of er na twee jaar al resultaten zijn van het re-integratietraject en de andere plannen uit het initiatiefraadsvoorstel.

Raadsvragen

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Spronsen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Wat zijn de precieze kosten voor het wijzigen van de geboorteakte?
  2. Is het College bereid, zoals ook de gemeente Nijmegen dat doet, de hierboven genoemde kosten die voortkomen uit het wijzigen van de geslachtsaanduiding te vergoeden? Zo nee, waarom niet?
  3. GroenLinks ziet graag dat deze kosten, net als in Nijmegen, via de Wmo worden vergoed. Is het College bereid deze via de Wmo te vergoeden en zo nodig de verordening maatschappelijke ondersteuning hierop aan te passen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wanneer het College vraag 1 positief beantwoordt, per wanneer is het dan mogelijk deze regeling in te voeren?
  5. Heeft er al een evaluatie plaatsgevonden van het aanbieden van gespecialiseerde re-integratietrajecten voor transgender personen en zo ja, wat waren de uitkomsten?
  6. Mocht het zo zijn dat de evaluatie nog plaatsvindt of moet plaatsvinden, is het dan mogelijk de resultaten hiervan met de Raad te delen voor de behandeling van het voorstel rond Programma Leiden Inclusief? Zo nee, waarom niet?
  7. Wat zijn de bevindingen van het College na twee jaar maatwerk rond transitieverlof? Is het College tevreden met de maatwerkregeling en hoe functioneert deze in vergelijking met gemeentes die een algemeen transitieverlof kennen zoals Amsterdam en Amstelveen?
  8. Hoe gaat het met het realiseren van de punten in de Verklaring van Dordrecht (vorderingen en knelpunten)? 
  9. Heeft het College naar aanleiding van of in aanvulling op het initiatiefvoorstel nog verdere effecten gemerkt of acties ondernomen ter verbetering van de acceptatie en emancipatie van transgenderpersonen in Leiden?

---

* Initiatiefvoorstel GL voor de ‘verbetering acceptatie en emancipatie transgenderpersonen in Leiden’ (RV20.0105), p. 4,6

**Wanneer transgenderpersonen hun geslacht willen wijzigen moet een erkend deskundige (psycholoog/arts) een verklaring afgeven waarin staat dat de persoon de voorlichting over de gevolgen van de keuze overziet en begrijpt.