Het bouwen van de 222 vakantiewoningen gaat ten koste van de natuur. Mogelijk moeten wel 1000 bomen en struiken worden gekapt. Het gebied is populair bij onder meer Leidenaren voor recreatie en ontspanning in de natuur en de vraag is hoe toegankelijk het gebied blijft voor bezoekers. 

Bij Omroep West en bij Sleutelstad TV mocht Emma van Bree de bezwaren van GroenLinks toelichten.

Emma van Bree legt bij Sleutelstad de bezwaren tegen de bouw van 22 vakantiewoningen uit Afspelen op YouTube

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders

Indiendatum: 11 juli 2022

Vorige week kwam het bericht dat mogelijk duizenden bomen en struiken moeten worden gekapt voor het nieuw aan te leggen recreatiepark Vlietland [1]. Er ligt nu een plan voor de bouw van 222 luxe vakantiewoningen, een restaurant, een bedrijfswoning en 569 parkeerplaatsen. Dat komt overeen met een oppervlakte van meer dan vier voetbalvelden. Daarnaast worden de recreatiefaciliteiten flink uitgebreid. Van nieuwe fietspaden tot nieuwe stranden, en van nieuwe restaurants tot een aanlegplaats voor een rondvaartboot. Aan te leggen toegangswegen zitten daar nog niet bij.

Hoewel de bomen en struiken die gekapt worden niet op Leids grondgebied staan, grenst Vlietland aan Leiden en heeft de komst van het recreatiepark directe invloed op de Leidse inwoners (zowel mens als dier). Veel Leidenaars en andere inwoners van de Leidse regio, genieten van de groene omgeving. Bovendien heeft het natuurgebied een positieve impact op het woon- en leefklimaat en op de luchtkwaliteit. Met de komst van recreatiewoningen is een groot gedeelte van het gebied niet meer openbaar toegankelijk. Daarnaast is het aannemelijk dat door de bouw van het project en het latere gebruik ervan, minder groen zal overblijven waardoor het woon- en leefklimaat wordt aangetast.

De overwegingen die aan het ontwerpplan ten grondslag liggen, hebben slechts betrekking op de twee functies van ‘Vlietland als watersport- en recreatiegebied’ en niet op de derde functie ‘Vlietland als natuurgebied’. Het is onduidelijk wat de gevolgen van dit project voor Vlietland zijn als (toegankelijk) natuurgebied.

Naast Leidenaars worden ook de dieren de dupe van de grootschalige kap. In het gebied leven broedvogels zoals de buizerd, sperwer en de havik. Vogels die een groot bosgebied nodig hebben om zich blijvend te vestigen. Volgens een bij het nieuwe bestemmingsplan gevoegd rapport is het noordelijke deel van Vlietland een ‘essentieel foerageergebied’ voor vijf vleermuissoorten.

Dat heel veel mensen zich zorgen maken over de negatieve gevolgen van dit project blijkt uit een petitie die in korte tijd meer dan 6.000 keer ondertekend is [2]

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Delver en van Schaik (Partij voor de Dieren) en Van Bree (GroenLinks) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Vindt het college, net als de indieners van deze vragen, het belangrijk dat de natuur in Vlietland behouden en voor iedereen toegankelijk blijft? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met ons eens dat het broze evenwicht met de derde functie (‘Vlietland als natuurgebied’) ernstig dreigt te worden verstoord als de aanleg van dit park doorgaat? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt het college onze grote zorg over de mogelijke gevolgen van de bouwplannen voor de functie van Vlietland als natuurgebied naast onze dichtbebouwde stad? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college het met ons eens dat ingrijpende ontwikkelingen die vlak over de gemeentegrens plaatsvinden, zorgvuldig overleg tussen gemeentelijke bestuursorganen noodzaakt? In hoeverre heeft dit overleg plaatsgevonden? Als het heeft plaatsgevonden: hoe beoordeelt het college dit overleg?
  5. Is het college bereid met het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland in overleg te gaan, om hen dringen te verzoeken:
  • het plan voor Vlietland in zijn geheel te heroverwegen en daarbij als uitgangspunt het behoud van natuur, rust en ruimte op te nemen?
  • Buurgemeenten (sterker) te betrekken bij eventuele planvorming voor dit gebied?

Laura Delver, Martine van Schaik (PvdD)

Emma van Bree (GroenLinks)

[1] ‘Leidse ‘Buren van Vlietland’ in verzet tegen vakantiepark in hun Leidschendamse achtertuin’, Leidsch Dagblad, 7 juli 2022: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20220707_8533160

[2] Link naar de petitie ‘Houd Vlietland groen en open voor iedereen’: https://petities.nl/petitions/houd-vlietland-groen-en-open-voor-iedereen?locale=nl