Nieuws

Verslag ALV 29 oktober

Op woensdag 29 oktober vond de laatste ALV plaats. Hier een samenvatting.

Er was een grote opkomst, erg prettig! Yvonne van Delft vertelde wat uit de fractie, de eerste cyclus met de nieuwe ploeg is voltooid. De portefeuilles zijn nu verdeeld op Sociaal. Stephanie Bakker neemt Zorg op zich, Ashley North Jeugdzorg en Yvonne Onderwijs en Sport.

 

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Kruidentuinen in de stad

Midden in de volgebouwde Leidse binnenstad ligt, tussen de Vestestraat en de Uiterstegracht, een openbare tuin. Een aantal enthousiaste en actieve Leidenaren zet zich voor dit stukje groen in en probeert daar een mooie tuin aan te leggen. Een tuin waarin buurtbewoners elkaar ontmoeten en die voor een stukje rust en groen zorgt in de drukke stad. Helaas lijkt de gemeente de activiteiten van deze Leidenaren regelmatig tegen te werken. Mondeling gemaakte afspraken worden niet nagekomen en men lijkt vanuit het stadhuis star vast te houden aan overbodige regels.

Lees verder

Duurzaam beschermd stadsgezicht!

Dankzij een motie van GroenLinks en de ChristenUnie [meeondertekend door CDA. SP, VVD en PvdD] gaat de gemeente Leiden onderzoeken hoe en waar het zichtbaar plaatsen van zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen aan gebouwen binnen het Leidse beschermde stadsgezicht mogelijk kan worden gemaakt. De motie werd donderdag 16 oktober j.l. aangenomen in de raad bij de actualisatie van de Leidse welstandsnota.

Lees verder

Algemene Beschouwingen op de begroting 2015

Het college heeft de begroting voor 2015 gepresenteerd aan de raad. De totale omvang van de begroting is ruim 83 miljoen gestegen vanwege de taken in het sociaal domein die naar de gemeente toe komen. Met een GroenLinks-bril bekeken zien we goede dingen en zaken waar we minder blij mee zijn.

Lees verder

Kaders voor Jeugdzorg in Leiden vastgesteld

Afgelopen donderdag, 16 oktober, heeft de Leidse gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de Jeugdhulp en Jeugdzorg in Leiden. Na een lange en zorgvuldige voorbereidingstijd is daarmee definitief de basis gelegd voor de invoering van de Jeugdzorg als verantwoordelijkheid van de gemeente vanaf 1 januari 2015.

GroenLinks is erg blij met het karakter dat de Jeugdhulp in Leiden moet gaan krijgen. Het voornemen is namelijk onder andere dat de jongere een meer centrale en prominente plek krijgt in de Jeugdzorg dan voorheen het geval was. Niet het functioneren van het systeem, maar de hulpvraag van het kind komt weer centraal te staan. Daarnaast wordt maatwerk het motto in plaats van bureaucratie.

Om de ingeslagen weg voor de nieuwe Jeugdzorg in Leiden te ondersteunen, diende GroenLinks twee moties in: een om de medezeggenschap van jongeren in de Jeugdzorg vast te leggen en te garanderen, en eentje om het persoonsgebonden budget (PGB) ook voor cliënten van de Jeugdhulp toegankelijker te maken. We zijn erg blij dat de Leidse raad beide moties heeft aangenomen.
Ga naar het einde van dit bericht om de beide moties te lezen.

Lees verder