Visie Stadstuinieren
Op 8 april heeft de gemeenteraad de visie Stadstuinieren aangenomen. In deze visie wordt beschreven hoe we in de stad tuinieren willen bevorderen en willen uitbreiden. Je kunt dan denken aan de volkstuinen, stadstuinen zoals het Zoete Land, buurtmoestuinen en schooltuinen.

Ons raadslid Marleen Schreuder heeft bij dit voorstel een motie ingediend om een pilot te starten met buurtcomposteren. Bij buurtcomposteren werken meerdere huishoudens samen om compost te maken. Zo houden we minder afval over en de compost kan direct in de tuin worden gebruikt. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen!

Kijk hier de raadsvergadering terug (agendapunt 13): https://leiden.notubiz.nl/vergadering/808352/Gemeenteraad%2008-04-2021

 

Giften en de bijstand
Onlangs heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van B&W gevraagd wordt om regels op te stellen, zodat mensen in de bijstand € 100,- per maand aan giften mogen ontvangen zonder deze te hoeven verantwoorden. Zo krijgen mensen in de bijstand iets meer lucht. Dit voorstel is ingediend door de PvdA en medeondertekend door GroenLinks. GroenLinks is overigens van mening dat het minimumloon en de daaraan gekoppelde bijstand structureel omhoog moet. 

Kijk hier de raadsvergadering terug (agendapunt 16): https://leiden.notubiz.nl/vergadering/808352/Gemeenteraad%2008-04-2021

 

Daklozenopvang kan veel innovatiever! 
In het Leids Dagblad van 3 april pleit onze fractievoorzitter Gebke van Gaal ervoor om het hele systeem op de schop te nemen. "Zoveel regels, zoveel complexiteit, daar zit mijn zorg vooral. Het zijn juist de meest kwetsbare personen die hier het slachtoffer van zijn." Al is dit landelijk beleid, er moet ook lokaal goed naar gekeken worden. 

Daarom pleit Gebke nog steeds voor #housingfirst, waarbij daklozen een eigen woning en passende begeleiding krijgen als start voor een traject waarbij zelfstandig wonen en meedoen het doel is. "Een eigen dak boven je hoofd is de basis voor veiligheid en je leven weer kunnen opbouwen!"

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20210402_95919009

Daarnaast stelde Gebke ook de actualiteitsvraag in de raad over daklozenopvang ten tijde van corona en hoe de gemeente de richtlijnen van het rijk vertaalde. Hier was veel onduidelijkheid over. En daarna heeft gelukkig de Binnenvest direct haar opvangbeleid aangepast en verlengd, ook voor niet-rechthebbenden. Blijft nog steeds wel een landelijk groot probleem als straks vele niet-rechthebbende daklozen op straat komen te staan na 11 mei. Wordt vervolgd.

 

Jeugdhulp is iets van ons allemaal
GroenLinks wenst dat jeugdhulp altijd dichtbij is, op de plekken waarmee kinderen en ouders verbonden zijn school, op de kinderopvang, op de BSO, zelfs op de sport- of cultuurclubs: overal waar je komt moet hulp nabij zijn of snel ingeschakeld kunnen worden. Daarom pleit raadslid Rembrandt Rowaan in schriftelijke vragen voor ‘inclusieve kinderopvang’, waarbij professionele jeugdhulp aangeboden wordt in de kinderopvang zelf. 

Dan staat het kind centraal, wordt snel de juiste hulp ingeschakeld en wordt het geen slachtoffer van eindeloze wachtlijsten. Het kan ook nog eens geld besparen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van bureau Andersson Elffers Felix (AEF). Link naar het rapport: https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/stelsel-in-groei-een-onderzoek-naar-financiele-tekorten-in-de-jeugdzorg-def.pdf

 

Gebiedsvisie Telderskade: ambitieus, sociaal, groen en meer betaalbare woningen
Het kaderbesluit Telderskade is een ambitieuze gebiedsontwikkeling waarin veel van wat GroenLinks van belang vindt, samenkomt. Het is een toekomstgerichte visie waarin we als stad genoeg betaalbare woningen bouwen, de openbare ruimte vergroenen, biodiverser en leefbaarder maken. En waar we werken aan de verbetering van de sociale samenhang in de wijk. Tijdens de raadsvergadering van 13 april is het voorstel aangenomen. Lees verder: https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/gebiedsvisie-telderskade 

 

GroenLinks wil inkomenseis midden huur aan banden leggen
Leiden zet zich in om de inkomenseisen die aan huurders in het middeldure segment worden gesteld te beperken. Een motie met die strekking van de hand van raadslid Alex Friso werd tijdens de vorige gemeenteraadsvergadering unaniem aangenomen. Lees meer op onze website: https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/inkomenseis-middenhuur-aan-banden