GroenLinks neemt vanaf 2018 plaats in het stadsbestuur van Leiden. Wij kiezen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, zeker in het dossier Roomburgerpark. Al ruim 15 jaar spelen er vele vraagstukken in- en rondom het gebied.

Zo kennen we de verkeersproblemen rondom de scholen, moet er al tijden een (liefst groene!) bestemming komen voor het schoolplein van de Lorentzschool en is de hockeyclub Roomburg te klein voor de vraag naar hockey.

Ook kan er aan het park zelf veel verbeterd worden als het gaat om kwalitatief groen en biodiversiteit. Daarnaast leert het corona-tijdperk ons nog maar eens dat de fysieke leefomgeving toegankelijk moet zijn voor iedereen en belangrijk is voor een gezond leven.

Groen op 1

De plannen van dit college van burgemeester en wethouders voorzien in een oplossing op deze vraagstukken. Hierin heeft GroenLinks zich altijd constructief opgesteld, waarin voor ons het groen altijd met stip op 1 heeft gestaan.

GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat biodiversiteit en klimaatadaptatie in het huidige plan leidend zijn. Dat wil zeggen dat in het voorliggende plan geldt: als een 4e multifunctioneel veld niet gecombineerd kan worden met biodiversiteit en klimaatadaptatie, gaat het sportveld niet door, maar wordt alsnog de vergroening doorgevoerd waaronder 23 bomen extra. 

Of inderdaad zal worden aangetoond dat de biodiversiteit en klimaatadaptatie per saldo verbeteren, moeten nog blijken uit komende onderzoeken.

Vergroening dankzij GroenLinks:

  • de Molenwijde ten westen van de sportvelden blijft groen: hier komt geen parkeerterrein
  • stadstuin het Zoete Land wordt niet opgeknipt maar definitief verankerd op haar plek
  • er komen geen twee extra hockeyvelden, maar maximaal 1 nieuw multifunctioneel veld, mits de biodiversiteit en klimaatadaptatie in het gebied aantoonbaar verbeteren
  • er komt één heldere nulmeting van de biodiversiteit in het hele gebied
  • de universiteit Leiden en Naturalis zullen de gemeente ondersteunen bij het stimuleren en realiseren van vergroening en die zal ook actief gemonitord gaan worden, indien het plan doorgang kan vinden
  • in scenario’s wordt onderzocht wat de verwachte uitkomst van de plannen op de biodiversiteit zal zijn en op welke termijn de effecten naar verwachting optreden

 

Aanvullende eisen

Naast de eis dat de biodiversiteit en klimaatadaptatie aantoonbaar verbeteren, hebben wij ingezet op participatie, inclusie, de waarde van ongebonden sport en de maatschappelijke rol van de sportverenigingen.

De volgende moties hebben wij hiertoe ingediend:

  • er komt een nadere evaluatie van het participatietraject met betrokkenen: wat voor lessen kunnen we hieruit trekken?;
  • de raad heeft uitgesproken dat het vierde multifunctionele veld, mocht het er komen, beschikbaar komt als openbare ruimte voor de stad, waarbij alle potentiële gebruikers een gelijkwaardige claim hebben op het veld;
  • er komt een heldere definitie en onderbouwing van de ‘prettige parkbeleving’, die minstens gelijk moet blijven aan de huidige parkbeleving en er komt een uitvoerig onderzoek naar de effecten van licht en geluid op de omgeving.

Bovenstaande eisen zijn steeds voorwaarden voor GroenLinks geweest om mee te kunnen gaan in de plannen. Het lijkt erop dat overal aan voldaan kan worden, maar of de biodiversiteit per saldo toe gaat nemen zal nog moeten blijken. Afhankelijk daarvan kunnen wij een definitief besluit nemen in dit dossier.

De stad aan zet

Maar nu eerst: het referendum! De stad is nu aan zet. Met spanning en enthousiasme volgen wij de discussie en we zijn erg benieuwd naar de uitslag.

Meer weten?

Lees meer over de plannen voor het Roomburgerpark in de raadsstukken over het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark.