Wat is de gemeenteraad?

De Leidse gemeenteraad bestaat uit 39 zetels. GroenLinks kwam in 2018 met 8 raadsleden in de Raad en is daarmee de tweede partij van de stad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en vormt samen met het college van burgemeester en wethouders (B&W) het stadsbestuur. Een meerderheid van partijen vormt daarnaast een coalitie die wethouders leveren in het College.

Waar doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken: volksvertegenwoordiging, kaders van beleid stellen (inclusief het recht op begroting) en controleren van het College op uitgevoerd beleid. Iedere 3 weken vergadert de gemeenteraad en neemt dan besluiten over het verbeteren van de stad. Voorafgaand aan de raadsvergadering vergaderen 4 raadscommissies over de onderwerpen waarover de gemeenteraad besluit.

Daarnaast gaan raadsleden de straat op en de wijken in om in gesprek te gaan met Leidenaars over wat hen bezighoudt en wat er speelt in de stad. Dat nemen ze dan mee in de vergaderingen in de Raad.

De gemeente (gemeenteraad en college) gaat onder meer over:

 • Ruimtelijk ordening: waar komen o.a. woningen, bedrijven, straten en parken? Ruimte voor fietspaden, natuur en terrassen.
 • Werk en inkomen: werkgelegenheid, omscholing en uitkeringen 
 • Jeugd en onderwijs: jeugdzorg, schoolgebouwen, gelijke kansen in het onderwijs
 • Welzijn en maatschappelijk ondersteuning: o.a. buurthuizen en thuiszorg.
 • Cultuur, sport en recreatie.
 • Verkeer en openbare ruimte: wel of geen auto in de binnenstad, groen beheer, speeltuinen
 • Milieubeheer: afval en schone leefomgeving.
 • Openbare orde en veiligheid.
 • Huisvesting asielzoekers en begeleiding inburgering.
 • Gemeentelijke belastingen: o.a. parkeergelden, onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffingen, bouwleges.
Stembiljet lijst GroenLinks met vote icoontje

Wie mogen er stemmen?

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van 14, 15 en 16 maart 2022 mogen meer internationale Leidenaren stemmen dan voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat ons betreft is het belangrijk dat iedereen die in Leiden woont mee beslist over hoe onze stad wordt ingericht en hoe we werken aan een mooiere toekomst – daarom hopen we dat jij ook gaat stemmen.

Voorwaarden:
 • Als je tenminste 18 jaar bent
 • Ingeschreven in Leiden voor 31 januari 2022 (ook als student)
 • EU-burger bent
 • of tenminste 5 jaar rechtmatig in Nederland woont

Als je voldoet aan deze voorwaarden ontvang je uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen (2 maart) een stempas in de brievenbus van het adres waarop je bent ingeschreven bij de gemeente waarmee je kunt stemmen – op de stempas staat de informatie hoe dat verder werkt en waar je terecht kunt.

Geen stempas ontvangen?

Neem na 2 maart zo snel mogelijk contact op met de gemeente Leiden (of bel: 14071) als je nog geen stempas hebt ontvangen en daar wel recht op hebt.