Op deze pagina vind je de samenvatting van ons verkiezingsprogramma van 2022 (English version can be found here). Een meer toegankelijk geschreven versie in begrijpelijke taal vind je hier. Als je meer wilt weten over de uitgebreide standpunten kun je bij elk hoofdstuk een link vinden naar de uitgebreide hoofdstukpagina of je kunt de uitgebreide pdf downloaden.

De afgelopen jaren heeft GroenLinks vanuit het college al vele mooie successen behaald. Leiden kleurt zichtbaar groen, we bouwen vele betaalbare woningen en met flinke investeringen in kunst, onderwijs, zorg en een eerlijke arbeidsmarkt versterken we de kansen van iedere Leidenaar. Het werk is nog lang niet af, er liggen grote uitdagingen voor ons om ook in Leiden de woningnood, de klimaatcrisis en de groeiende ongelijkheid succesvol te bestrijden. We bouwen voort op onze inzet en zetten door. We hebben geen tijd om te wachten met het aanpakken van de grote uitdagingen waar we voor staan.

Goed wonen

Leiden is een geweldige stad om in te wonen. Alle mensen hebben recht op een passend dak boven hun hoofd, helaas is het vinden van een geschikt huis niet meer vanzelfsprekend. Daarom strijdt GroenLinks in alle wijken voor betaalbare en energiezuinige woningen in een groene buurt. Om dat te bereiken, investeren we flink, in de bouw van nieuwe huizen en in het vergroten van de geschiktheid van bestaande woningen. GroenLinks vindt dat huizen zijn om in te wonen en niet om geld mee te verdienen. Daarom gaan we speculatie en huisjesmelken tegen.

 1. We gaan meer betaalbare woningen bouwen: tot 2030 ruim 8500. We zorgen voor voldoende woningen voor studenten, jongeren en mensen met een beperking. 
 2. Bij nieuwbouw in de stad zorgen we voor minimaal 40% sociale huurwoningen. Het liefst zien we ook dat woningcorporaties deze verhuren. Om de leefbaarheid en sociale samenhang te vergroten bouwen we in alle wijken sociale huurwoningen
 3. We verleiden mensen te verhuizen naar meer betaalbare en woningen die passen die bij de leeftijd. We bouwen voor hen aantrekkelijke levensloopbestendige woningen in de eigen wijk, en bieden ondersteuning aan om doorstroming te mogelijk te maken.
 4. Studentenkamers horen bij Leiden. Grotere huizen opdelen biedt meer ruimte voor betaalbare woningen. Goede regels en vergunningen voor verhuur voorkomen overlast voor huurders en buren. 
 5. We beperken het aantal dagen dat iemand een woning voor toerisme mag verhuren. Ook verbinden we regels aan deze verhuur en heffen we hierover toeristenbelasting. Zo blijft het doel van een woning vooral wonen.

Natuur in de stad

Leiden is een bijzondere plek voor de natuur. Maar door klimaatverandering en veel andere menselijke verstoringen staat ook in Leiden de natuur en biodiversiteit onder druk. Sinds GroenLinks in het college is gekomen (4 jaar geleden) hebben we veel gedaan aan het verder vergroenen van de stad, zo veel mogelijk samen met de Leidenaars. Zo is nu het Singelpark aangelegd en zijn we door de EU uitgeroepen tot Europese BiodiverCity (biodiversiteitsstad).

 1. We leggen een groen (en blauw) netwerk van o.a. parken aan op zo veel mogelijk niveaus zodat iedere Leidenaar binnen circa vijf minuten wandelen van de voordeur in het groen kan ontspannen en zodat zo veel mogelijk verschillende dieren, planten en andere soorten zich beter kunnen verspreiden.
 2. Samen met inwoners gaan we elke wijk en buurt van Leiden verder vergroenen en daarnaast samen met experts zoals de nieuwe stadsecoloog gebruiken we deze vergroening om dé biodiversiteitsstad te worden.
 3. We gebruiken de vergroening om ons voor te bereiden op het klimaat van de toekomst; door overtollig regenwater op te vangen, zo veel mogelijk extreme hitte te voorkomen, en door de jeugd kennis te laten maken met de natuur.
 4. We stimuleren duurzaam en gezond voedsel door regionaal samen te werken met duurzame boeren en gemeenten en door gezond en duurzaam eten meer ruimte te geven in de stad.

Eerlijke energie

De energietransitie is de grootste maatschappelijke en politieke uitdaging van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vraagt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Ook de inzet van Leiden is daarbij onmisbaar. Samen met de Leidenaars kunnen we hier dan ook echt werk van maken, juist door mensen in de meest kwetsbare posities mee te laten profiteren van wat we bereiken.

 1. Leiden wordt klimaatpositief vanaf uiterlijk 2045, en tenminste vanaf 2030 reduceren we 65% van onze CO2-uitstoot en is tenminste 80% van de elektriciteit duurzaam opgewekt. Zo voldoen we aan de doelstellingen van Parijs.
 2. De energietransitie doen we samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en corporaties. Daarom werken we mee aan projecten die voldoen aan onze groene en sociale voorwaarden, waarbij vooral bewoners met minder inkomsten worden ondersteund, en zo veel mogelijk buurtbewoners betrokken zijn.
 3. De energietransitie is een enorme uitdaging. Daarom zijn we transparant over wat we waarom doen zodat iedereen mee kan denken en we snel kunnen leren van het proces.
 4. We verduurzamen onze woningen en gebouwen door o.a. ruimte te geven aan diverse kleinschalige bewonersprojecten, door op alle daken zonnepanelen aan te leggen, en door zo veel mogelijk woningen beter te isoleren.

Duurzaam bereikbaar

Leiden is een van de meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland. Goede bereikbaarheid en tegelijkertijd veel groene, bewoonde ruimte, schone lucht en verduurzaming zorgt daarom voor een behoorlijke puzzel. GroenLinks Leiden kiest daarom voor ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer – en ruimte voor (zo snel mogelijk elektrische) auto’s over te toegangswegen langs de randen van de stad en de wijken in/uit – in de woonwijken worden auto’s zo veel mogelijk te gast en is er zo meer ruimte voor o.a. vergroening.

 1. We werken aan een netwerk in en buiten Leiden waar duurzame vervoersvormen (fietsers, voetgangers en openbaar vervoer) de meeste voorrang krijgen en goed verbonden zijn met alle buurten. Fietsers en voetgangers zetten we daarbij op één.
 2. We pleiten voor verbeteringen van het openbaar vervoersnetwerk; bijvoorbeeld uitbreiding van de Randstadrail via Leiden CS richting Katwijk/Noordwijk, verdubbeling van het spoor naar Utrecht, en meer en effectievere (elektrische) buslijnen.
 3. We richten de straten in voor mensen, natuur en spelende kinderen. Dat betekend bijvoorbeeld dat we samen met bewoners straten inrichten waar de auto te gast is en dat we de autoluwe binnenstad verder uitbreiden.
 4. We werken samen met lokale ondernemers aan duurzame bevoorrading in uiterlijk 2025.
 5. Duurzaam vervoer over het water krijgt ook een grotere rol in bijvoorbeeld de afvalinzameling of openbaar vervoer. Daarom graven we waar mogelijk een aantal oude gedempte grachten, zoals de Lange Mare, weer uit.

Afval als grondstof

Een circulaire economie is de economie van de toekomst – ofwel alles wat we gebruiken/eten/consumeren wordt ofwel hergebruikt ofwel komt van een hernieuwbare bron. Dit is dan ook een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen voor een klimaatpositieve stad, en daarom wil GroenLinks Leiden er vol op inzetten dat we de doelstelling van een circulaire economie in 2050 gaan halen.

 1. De Leidse economie is uiterlijk in 2050 circulair, en voor ten minste 50% in 2030. Daarom maken we o.a. afspraken met de zowel horeca als de kantoren-, winkel- en dienstensector, en investeren we in afvalscheiding en hergebruik.
 2. We investeren in groene banen en kennis. Zo richten we bijvoorbeeld tenminste één Circulair Ambachtscentrum op waar in de toekomst iedereen terecht moet kunnen met alle kapotte of oude spullen op ze te laten repareren of een nieuw leven te geven, en werken we met partners als het werkbedrijf DZB aan omscholen.
 3. We zorgen voor een schonere en gezondere omgeving door bijvoorbeeld gerichte actieplannen te maken met buurtbewoners om afval en/of hondenpoep te verminderen, ervoor te zorgen wat we aan de strenge WHO normen voor schone lucht gaan voldoen, en door het vuurwerkverbod op termijn uit te breiden naar heel Leiden (waarbij de gemeente tenminste één vuurwerkshow organiseert).

Werken aan zekerheid voor alle Leidenaars

Iedereen heeft recht op zekerheid en een zinvol bestaan. We willen een einde maken aan armoede en mensen in kwetsbare posities meer kansen geven. Iedereen moet profiteren van de sterke Leidse economie. Dat betekent dat je kunt werken of vrijwilligerswerk kunt doen, maar ook dat je kunt sporten, naar een museum, een voorstelling of sociale activiteit kunt gaan. Het betekent ook dat er ruimte is om voor een ander te zorgen: voor kinderen, ouders of voor iemand die hulpbehoevend is. Wij strijden voor Zekerheid voor alle Leidenaars

 1. Een inkomen is een basis voor een menswaardig bestaan. Kunnen rondkomen moet een vanzelfsprekendheid zijn, daarom is GroenLinks groot voorstander van een minimumloon van 14 euro per uur. 
 2. Schulden en financiële tegenslagen leiden vaak tot meer en grotere problemen, daarom helpen we mensen en zorgen we ervoor dat zij niet in armoede komen te leven. We kiezen voor een sociale en preventieve aanpak.
 3. De bijstand in Leiden moet socialer. We kiezen voor een menselijke benadering en gaan het gesprek aan met aanvragers. We benaderen mensen in de bijstand met vertrouwen en bieden hen maatwerk en ondersteuning. Ook schaffen we de kostendelers norm af voor Leidenaars die hun woning delen met een woningzoekende. 
 4. Wij zorgen voor goede reïntegratiemogelijkheden, passend (deeltijd)werk en stages op alle opleidingsniveaus. Mensen met een afstand tot de maatschappij of mensen zonder baan betrekken we bij de samenleving door leer/werk- en taaltrajecten aan te bieden.
 5. We stimuleren sociaal ondernemerschap. Bij inkoop en aanbesteding geeft de gemeente ruimte aan sociaal ondernemers en zzp’ers, bijvoorbeeld door te werken met kleinere opdrachten.
 6. Werken wordt onmogelijk als je werkomgeving niet veilig en inclusief is. Iedereen moet mee kunnen doen en zich kunnen ontplooien. Discriminatie en intolerantie gaan we tegen, zodat niemand uitgesloten wordt van werk. Ook stoppen we met het apart behandelen van sekswerk en halen we deze banen uit de illegaliteit.

Goede zorg

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een behoefte aan goede zorg. Zorg voor ouderen, zorg voor mensen die ziek of kwetsbaar zijn is daarom een basisbehoefte en een basisrecht. Het gemeentelijk zorgbeleid moet zorgvuldig, menselijk en rechtvaardig zijn. We gaan uit van de behoeften van patiënten, cliënten en de mensen om hen heen. Soms gaat zorgbeleid nog te veel óver mensen in plaats van mét mensen, ervaringsdeskundigen en zorggebruikers. 

 1. Zorg is het meest effectief als het op tijd wordt gegeven. We leggen daarom nadruk op het preventief en vroegtijdig signaleren van een eventuele zorgvraag. We treffen maatregelen om een gezonde levensstijl te bevorderen. We zorgen ervoor dat hulpinstanties en zorgprofessionals laagdrempelig te bereiken zijn. We investeren in wijkteams. 
 2. Wij kiezen bij aanbestedingen voor zorgaanbieders op basis van kwaliteit, door nog meer gewicht toe te kennen aan kwaliteit en minder aan kosten. Daarnaast wegen we de beoordelingen van mensen die gebruikmaken van deze zorg mee. 
 3. Zorgbehoevende dak- en thuisloze mensen krijgen snelle toegang tot de maatschappelijke opvang. We zetten in op snelle instroom in een woning. Herstel begint pas echt met een huis. 
 4. We maken mantelzorg verlenen makkelijker door betere ondersteuning aan mantelzorgers. 
 5. Zorgorganisatie moeten sensitiever worden voor culturele, religieuze en persoonlijke verschillen tussen personen die zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld voor zorgbehoevende ‘roze’ ouderen.

Opgroeien in Leiden

De jeugd heeft de toekomst. We willen voor alle kinderen een veilige omgeving om op te groeien, ruimte om buiten te spelen, ruimte om kennis en vaardigheden kunnen opdoen, en dat zij kunnen deelnemen aan sociale, culturele activiteiten en sport.  Afkomst, geaardheid, financiële, maatschappelijke of sociale verschillen mogen hen daar niet beperken. 

 1. Elk kind heeft recht op goede jeugdhulp. De wachttijden moeten korter. Daar is meer geld vanuit het Rijk voor nodig. Zolang de financiering vanuit het rijk onvoldoende is, vinden wij budgetplafonds in de jeugdhulpverlening niet acceptabel.
 2. We kiezen voor een preventieve aanpak en zorgen dat kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier bij jeugdteams en jongerenwerkers terecht kunnen. Bureaucratie en versnippering tussen hulpverleners en instanties gaan we tegen.
 3. Buiten moet ruimte zijn om te spelen of te praten met leeftijdsgenoten. Deze ruimte moet aantrekkelijk, veilig en groen zijn, en toegankelijk voor iedereen. Daarnaast maken we activiteiten voor kinderen zo veel mogelijk gratis, zodat ieder kind mee kan doen.
 4. We creëren - samen met kinderen en jongeren- volop avontuurlijke ruimte om te lopen, te fietsen, te spelen en te hangen. Buurthuizen, speeltuinen, verenigingen en buitenschoolse activiteiten zijn van groot belang voor ontmoeting en ontwikkeling. 
 5. De eerste duizend dagen van een leven zijn een belangrijk fundament voor verdere ontwikkeling en kansen. Daarom zetten we in op vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), brede scholen, en laagdrempelige opvoedondersteuning. 
 6. Voor een kind of jongere is school niet alleen de plek waar je wordt opgeleid, het is ook de plek waar je vrienden maakt en sociaal wordt gevormd. Wij zorgen voor meer kansengelijkheid voor kinderen: de gemeente stuurt aan op goede, veilige, divers samengestelde scholen waar Leidenaars uit alle lagen van de samenleving samenkomen. De gemeente draagt financieel bij aan bijles en schooluitjes als het nodig is.

Sport en recreatie

Mensen gebruiken sport om hun grenzen te verleggen, maar sport kan ook een rondje fietsen, zwemmen, wandelen of hardlopen zijn. Kinderen en jongeren leren met sport belangrijke waarden zoals fair play, maken vriendschappen, en leggen de basis voor een gezond gewicht. Sport brengt mensen op een positieve manier bij elkaar en moet daarom open en toegankelijk zijn voor iedereen, vrij van belemmering vanwege achtergrond, financiële middelen of beperkingen. 

 1. Bij het inrichten van de stad houden we rekening met toegankelijkheid en veiligheid voor mensen die graag buiten wandelen, hardlopen, fietsen, kanoën of op een andere manier sportief bezig zijn. Meer groen en een autoluwe binnenstad dragen substantieel bij aan de ruimte voor sport en recreatie.
 2. GroenLinks zet actief in op het realiseren van meer ruimte voor sport, in het bijzonder voor sporters waarvoor nu nog te weinig plekken zijn. We creëren een nieuw skatepark in Leiden en creëren een stadsstrand in onze grachten.
 3. Verenigingen en individuen worden geholpen om sporten mogelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. De bestaande sportconsulent voor mensen met een (functie)beperking en de breedtesport-coördinator gaan daarvoor meer samenwerken.
 4. De Leidse Sleutelpas wordt ingezet om sporten financieel toegankelijk te maken voor iedereen, ook mensen met minder financiële middelen. Door het verlagen van contributie voor houders van de sleutelpas ondersteunen we gezond sporten voor iedereen.

Kunst, cultuur en sfeer

GroenLinks wil volop ruimte aan kunst en cultuur geven en zorgen dat alle Leidenaars hiermee worden bereikt. Van reveille tot concertzaal. Kunst en cultuur geven kleur aan het leven. Kunst en cultuur vind je ook in de bibliotheek, in de wijk op muurgedichten en in de activiteiten van het buurthuis. We koesteren alle creatieve makers die Leiden rijk is en geven hun de ruimte. GroenLinks maakt het verschil en wil het succesvolle cultuurbeleid van onze wethouder ook de komende periode voortzetten en zorgen dat nog meer Leidenaars meedoen.  

 1. We zetten ons in voor diversiteit en inclusie in kunst en cultuur in Leiden. Zowel makers als bezoekers, jong en oud, iedereen moet zich kunnen herkennen in kunst en mogelijkheden hebben om mee te doen. Bij de uitvoering van het cultuurbeleid hebben we extra oog voor mensen met minder inkomen, jongeren, ouderen, LHBTIQ+’ers, mensen met een beperking en een diversiteit aan culturele achtergronden. Instellingen werken niet vóór hen, maar mét hen.
 2. De gemeente ontwikkelt samen met de culturele sector en andere organisaties de Leidse Sleutelpas, waarmee onder meer de toegankelijkheid van cultuur voor inwoners wordt vergroot. 
 3. Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarnaast zijn ze plek voor ontmoeting en debat: als echte huiskamers van de stad. BplusC moet in de wijken actief zijn. De bibliotheek vestigingen  blijven open en bieden een breed cursusaanbod. 
 4. We investeren fors om Leiden een fijne stad te maken voor kunstenaars en we juichen verdere samenwerking tussen makers, ondernemers, bedrijven, kunstenaars, particulieren en kunst en cultuurinstellingen toe. Daarnaast besteden we aandacht aan het creatieve ondernemerschap van kunstenaars en de belangrijke rol die zij vervullen in de stad.
 5. We faciliteren waar mogelijk nieuwe dansgelegenheden in de stad. Ook krijgt Leiden een nachtburgemeester of een nachttroubadour. 

Vrijheid om jezelf te zijn

In Leiden moet je kunnen zijn wie je bent: GroenLinks staat voor een respectvolle, inclusieve samenleving. Uitsluiting, discriminatie en intolerantie hebben daarin geen plaats. Als gemeente zorgen we dat iedereen veilig en vrij aan het openbare leven kan deelnemen en doen we alles om een inclusieve organisatie te zijn.  

 1. Leiden krijgt in de raadsperiode 2022-2026 een wethouder emancipatie en diversiteit. Deze wethouder heeft de taak te zorgen voor integraal beleid met betrekking tot de verbetering van de positie van LHBTIQ+-personen, mensen met een beperking, biculturele personen en vrouwen.
 2. De gemeente moet het melden van discriminatie en het doen van aangifte van discriminatie, racisme en straatintimidatie makkelijker maken. Met een campagne moet de gemeente het meldpunt discriminatie actief promoten. Ook wil GroenLinks dat de gemeente de politie en Bureau anti-discriminatie beter gaan samenwerken en registreren op welke gronden discriminatie en intimidatie plaatsvinden.
 3. De gemeente laat het slavernijverleden van de stad onderzoeken, om uit te vinden hoe Leiden geprofiteerd heeft van de wereldwijde handel in slaafgemaakten, en wat de rol van het stadsbestuur en Leidse inwoners daarin was. Als dat uit het onderzoek noodzakelijk blijkt, biedt het stadsbestuur hiervoor excuses aan. De gemeente zorgt voor passende aandacht voor de uitkomst van het onderzoek in de stad, bijvoorbeeld door aanvullende uitleg bij straatnaamborden of bepaalde monumenten.
 4. De openbare ruimte is van iedereen. De gemeente maakt deze toegankelijk voor mensen met beperkingen. Ook de toegankelijkheid van openbaar vervoer en overheidsgebouwen is in 2026 voor iedereen gegarandeerd.
 5. Leiden is en blijft een regenbooggemeente. De gemeente voert een actief en integraal LHBTIQ+beleid en stimuleert andere organisaties in Leiden om hetzelfde te doen.

Democratie en participatie

De stad maken we samen. In Leiden kennen we een rijke traditie van meebeslissen. We versterken de democratie en vertegenwoordiging. Voor GroenLinks begint de democratie van onderaf. Bij mensen die hun straat, hun buurt of hun gemeente beter willen maken. Participatie van inwoners bij het beleid heeft voor ons twee hoofddoelen: betere plannen maken mét de stad en het vergroten van de kansengelijkheid. Wij geloven dat veranderingen beter worden wanneer de Leidenaars daarover meepraten.

 1. De gemeenteraad komt met extra energie op voor juist die belangen die (nog) geen eigen stem hebben: kinderen, toekomstige generaties, nieuwe bewoners, vluchtelingen en de natuur.
 2. GroenLinks wil experimenteren met het instellen van een Leidse burgerraad, die samengesteld wordt op basis van gewogen loting. Dit platform gaat de gemeenteraad adviseren. De gemeenteraad vraagt hen actief om oplossingen bij bepaalde vraagstukken. De oplossingen die de burgerraad voorstelt, worden in de gemeenteraad besproken en daar wordt over gestemd.
 3. We bevorderen democratie in de wijk door burgercollectieven de ruimte te bieden om de organisatie van lokale voorzieningen te mogen overnemen (‘right to challenge’).
 4. Om ook jongeren een stem te geven krijgt Leiden een Jongerenpanel, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders. Ook krijgt het Jongerenpanel budget om te besteden aan projecten die gericht zijn op kinderen en jongeren.
 5. Participatie leidt nog te vaak tot onbevredigde gevoelens. Daarom spannen we ons in om de communicatie met buurtbewoners te verbeteren. Bij participatie vertelt de gemeente aan de bewoners wat zij met hun inbreng heeft gedaan.
 6. De maatschappij wordt steeds afhankelijker van digitale platforms, zo ook de gemeente. De manier waarop de digitale infrastructuur wordt vormgegeven is een belangrijk onderdeel van de democratie en de dienstverlening van de gemeente. GroenLinks wil daarom dat de gemeente transparant is over de gemaakte keuzes en goed nadenkt over de gevolgen van digitalisering. Daarnaast houden we oog voor inwoners die minder handig zijn met de computer.

Veiligheid

Iedereen heeft het recht veilig te zijn. In Leiden gaat het goed met de veiligheid: de misdaadcijfers dalen. Toch kan het nog beter. GroenLinks wil daarom blijven inzetten op voorkomen van criminaliteit.  Iedereen moet zonder angst voor bedreiging en andere uitwassen over straat kunnen en deel kunnen nemen aan de samenleving, daarom bestrijden we discriminatie, intimidatie en geweld. We maken Leiden veiliger, maar we respecteren de rechten van mensen. Daarom zijn we bijvoorbeeld streng op camerabewaking. Ook je gegevens bij de gemeente moeten veilig zijn. 

 1. We investeren volop in armoedebestrijding, goede geestelijke gezondheidszorg en een veilige inrichting van de openbare ruimte. 
 2. GroenLinks wil softdrugs legaliseren en decriminaliseren. In Leiden komt een gereguleerde wietplantage. Dit vermindert overlast en criminele activiteit en beschermt tevens de veiligheid en kwaliteit voor de gebruikers.
 3. Iedereen moet veilig over straat kunnen. Helaas hebben vrouwen, LHBTIQ+’ers en mensen van kleur vaker met intimidatie, discriminatie  en/of (seksueel) geweld te maken. GroenLinks wil dit bestrijden. Ook gaan discriminatie tegen bij politie, boa’s en gemeente tegen met voorlichting en diversificatie van het personeelsbestand 
 4. Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden alleen in uitzonderlijke situaties ingezet om de veiligheid te vergroten. 
 5. De gemeente opent een (digitaal) loket Digitale Zaken, waar burgers terecht kunnen met al hun vragen en klachten over gemeentelijke digitale zaken.

Europa en internationaal

Leiden heeft altijd haar blik naar buiten gericht en een internationale inslag gehad, met traditioneel een sterke band met Europa. Met de internationale contacten van de universiteit en haar studenten en het Bio Science Park, waar wereldwijd baanbrekend onderzoek gecombineerd wordt met de modernste productietechnieken om de wereld te voorzien van vaccins, heeft Leiden een grote verbinding met de rest van de wereld. 

 1. We zetten ons in voor een humaner asielbeleid. Leiden neemt extra vluchtelingen op, en we zetten ons in voor uitgeprocedeerde of ongedocumenteerde vluchtelingen op nationaal en Europees niveau.
 2. Leiden wordt een deelnemende gemeente van het Shelter City netwerk, waar mensenrechtenverdedigers in die in hun thuisland gevaar lopen een periode een veilig thuis geboden wordt. 
 3. We bevorderen uitwisseling van studenten via onder andere het Erasmus Programma, met extra aandacht voor uitwisseling van mbo-studenten. De gemeente gaat onderzoeken hoe hier stappen in gezet kunnen worden. 
 4. Leiden investeert in de band met haar zustersteden.
Groepsfoto