GroenLinks blijft investeren in Leiden, zoals de afgelopen vier jaar met GroenLinks in het college ook gebeurde. De gemeentelijke begroting is voor GroenLinks een middel om onze doelstellingen voor een duurzaam, sociaal, vrij en bruisend Leiden te verwezenlijken. De financiën zijn daarbij belangrijk en laten zien welke ruimte we hebben. Maar een begroting kun je niet los zien van bijvoorbeeld de sociale ongelijkheid of klimaatverandering. Gedurende de coronapandemie hebben we bijvoorbeeld kunnen zien dat landelijke overheden veel geld in de economie pompten om mensen en bedrijven te steunen en overeind te kunnen houden. Daarom bekijken we de gemeentelijke begroting in relatie tot alles wat er gebeurt in de stad: als de armoede toeneemt, de klimaatdoelen niet gehaald worden of de lucht flink vervuild raakt, nemen we de ruimte om wat meer uit te geven – en als het goed gaat kunnen we wat meer ruimte maken. Om dit in beeld te brengen, stellen we de eerste Leidse Donutbegroting op.

Gebouw van Lumen

Beter begroten

We streven naar een duurzame begroting waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en waarbij de vervuiler betaald. Daarnaast streven we naar transparantie en proberen we een grotere bijdrage van het rijk te krijgen voor jeugdzorg, thuiszorg en bijstand.

Leidse Donut

De Leidse Donut

Om te laten zien hoe we onze financiële keuzes afwegen voor een zo breed mogelijke welvaart presenteren we de Leidse Donut (zie afbeelding), als uitwerking van de Donut Economie*. Deze Leidse Donut laat aan de buitengrenzen zien waar Leiden haar aandeel in de draagkracht van de aarde overschrijdt. Duidelijk is dat we een enorme uitdaging hebben om onze energie te verduurzamen, de biodiversiteit te verhogen en ons afval te verminderen. De binnenkant van de Leidse Donut vormt de sociale ondergrens en laat daarmee juist zien wat we voor onze eigen inwoners willen betekenen zodat Leidenaars genoeg verdienen, goede zorg en onderwijs genieten en zichzelf vrij en veilig kunnen voelen.

Als we binnen de grenzen van de donut komen, kan iedereen in Leiden tot zijn/haar recht komen, onder andere zonder armoede en daklozen, en zijn we een duurzame stad. In de filosofie van de donuteconomie proberen we zo veel mogelijk maatregelen te nemen die op meerdere onderdelen van de samenleving invloed hebben, dus bijvoorbeeld dat ze zowel Leiden duurzamer maken als mensen uit de armoede halen. Het model uit de donut helpt ons daarnaast om bij te dragen aan het behalen van de door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen*, waar Leiden zich als Global Goals gemeente bij heeft aangesloten. Door doelen op te stellen en de resultaten openbaar inzichtelijk te maken wordt tevens het gemeentelijke beleid inzichtelijker en transparanter – zowel voor de politiek als voor burgers en journalisten

MET GROENLINKS IN HET COLLEGE (2018-2022)

...is Leiden een Global Goals gemeente geworden.

...is Leiden als een van de eerste steden van Nederland begonnen met een eigen klimaatbegroting waarmee we structureel investeringen mogelijk maken in de verduurzaming en verstedelijking van Leiden: het Financieel Perspectief Duurzame Stad.

...dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en betaalt de vervuiler. Zo hebben we er met financiële prikkels voor gezorgd dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft, elk kind kan sporten en de stad flink is vergroend.

...is er extra geïnvesteerd in toegankelijke zorg, in cultuur, in schoolgebouwen, in sport, in schoolgebouwen, in sport, in schoon vervoer en natuurlijk in vergroening en duurzaamheid.