Iedereen heeft recht op zekerheid en een zinvol bestaan. We willen een einde maken aan armoede en mensen in kwetsbare posities meer kansen geven. Iedereen moet profiteren van de sterke Leidse economie. Dat betekent dat je kunt werken of vrijwilligerswerk kunt doen, maar ook dat je kunt sporten, naar een museum, een voorstelling of sociale activiteit kunt gaan. Het betekent ook dat er ruimte is om voor een ander te zorgen: voor kinderen, ouders of voor iemand die hulpbehoevend is. Daarvoor is het belangrijk dat je voldoende inkomen hebt, werk kan vinden, uit problematische schulden kan komen of je situatie kunt verbeteren door een opleiding te volgen en ervaring op te doen. Maar ook door gewoonweg met meer mensen in contact te komen. In een tijd waarin een wereldwijde pandemie zowel economische, maatschappelijke als sociale vooruitzichten onder druk heeft gezet is dit belangrijker dan ooit. Het recht om deel te nemen is er voor elke Leidenaar, voor jongeren, voor studenten, voor dak- en thuisloze mensen, immigranten, mantelzorgers of mensen met een arbeidshandicap. Meedoen is geen oppervlakkig lapwerk of hol ideaal. Het doel is langdurig te zorgen voor houdbare verbeteringen in maatschappelijke deelname voor elke Leidenaar.

Twee mannen bewerken hout

Een zeker inkomen en een einde aan armoede

Een inkomen is een basis voor een menswaardig bestaan. Kunnen rondkomen moet een vanzelfsprekendheid zijn, daarom is GroenLinks groot voorstander van een minimumloon van 14 euro per uur. Schulden en financiële tegenslagen leiden vaak tot meer en grotere problemen, daarom helpen we mensen en zorgen we ervoor dat zij niet in armoede komen te leven. We kiezen voor een sociale en preventieve aanpak.

Mensen bakken koeken

Werken is een recht

Iedereen heeft het recht om te werken, ook als dat vanwege beperkingen of zorgtaken niet vanzelfsprekend is. De gemeente spant zich actief in om banen te creëren voor mensen die daarvoor extra begeleiding of aanpassingen nodig hebben.

Gebouw Leiden

Werkgelegenheid

We creëren kansen door de werkgelegenheid te vergroten en meer stageplaatsen te realiseren. Met Stages071 zijn we goed op weg, dit programma zetten we in een hogere versnelling om nog meer jongeren op weg te helpen.

Boten op water in Leiden

Gemakkelijk ondernemen

Winkeliers, horeca, de creatieve-, technologie- en maakbedrijven zorgen naast werkgelegenheid en inkomsten ook voor leefbaarheid, levendigheid en sociale cohesie in de stad en omstreken. Winkeliers en kleine ondernemingen (waaronder zzp’ers) hebben het zwaar gehad tijdens de coronacrisis. We willen voorkomen dat winkelgebieden lijden onder leegstand of eenvormig aanbod.

veiligheid

Veilig en divers op de werkvloer

Werken wordt onmogelijk als je werkomgeving niet veilig en inclusief is. Iedereen moet mee kunnen doen en zich kunnen ontplooien. Discriminatie en intolerantie gaan we tegen, zodat niemand uitgesloten wordt van werk. Ook stoppen we met het apart behandelen van sekswerk en halen we deze banen uit de illegaliteit.

MET GROENLINKS IN HET COLLEGE (2018-2022)

...is de schuldhulpverlening en het tegengaan van armoede verbeterd, bijvoorbeeld door het invoeren van het maatwerkbudget, een regeling voor hulp aan mensen bij onverwachte uitgaven en schulden.

...heeft de gemeente in de eigen organisatie garantiebanen gerealiseerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen.

...zijn er stappen gezet met het ontwikkelen en toepassen van een snelle, integrale, en duurzame aanpak van schuldproblemen.

...leggen we verbinding tussen jongeren en bedrijven met Stages071, waarmee Leiden zich ontwikkelt tot banenmotor van de toekomst.