De stad maken we samen. In Leiden kennen we een rijke traditie van meebeslissen. Van het burgerinitiatief Singelpark en het gesprek met de stad, tot het online burgerparticipatieplatform DoeMee. Dit platform blijkt nu al in staat om nieuwe doelgroepen mee te laten doen. Meedoen is ook een kern van onze stad. We gaan samen aan de slag om groene gevels aan te leggen, of ruimen met z’n allen de stad op. Het kan nog beter. Soms voelen mensen zich onmachtig of hebben ze het idee dat de politiek er niet voor hen is. Juist voor die mensen spannen we ons extra in. Dat houdt in dat we ons inzetten voor het versterken van de democratie en vertegenwoordiging. Voor GroenLinks begint de democratie van onderaf. Bij mensen die hun straat, hun buurt of hun gemeente beter willen maken. Wij geloven dat veranderingen beter worden wanneer de Leidenaars daarover meepraten. Daarbij is het belangrijk dat iedereen een stem heeft, niet alleen de gevestigde belangen.

Directe democratie

GroenLinks vindt dat burgers meer invloed op het beleid moeten hebben dan een keer in de vier jaar naar de stembus gaan. De gemeenteraad is het hoogste beslissingsorgaan van de stad. Uiteindelijk besluit zij welke richtingen we inslaan als stad. Daarom is een sterke en gezonde gemeenteraad met een open en nieuwsgierige blik nodig. We gaan daarnaast experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie, zodat burgers ook tussen verkiezingen in invloed hebben op de stad. Meer ruimte voor betrokkenheid van burgers bij het beleid verkleint de afstand tussen beleidsmaker en inwoners en zorgt voor meer betrokkenheid. Participatie van inwoners bij het beleid heeft voor ons twee hoofddoelen: betere plannen maken mét de stad en het vergroten van de kansengelijkheid. Referenda geven vaak te weinig ruimte aan de verschillende overwegingen in een vraagstuk. GroenLinks geeft daarom de voorkeur aan andere vormen van directe democratie. Bij nieuwe plannen betrekken we zoveel mogelijk verschillende Leidenaars, juist ook de mensen die nu nog niet meepraten.

Democratische Participatie

Participatie in de wijk

Ontmoeting in de wijk is cruciaal voor een gezonde lokale democratie. In de wijken is volop kennis aanwezig waarmee oplossingen voor wijkvraagstukken gevonden kunnen worden. GroenLinks wil participatie in de wijk stimuleren en faciliteren.

Samenwerken

Een democratische regio

De gemeente Leiden werkt op veel verschillende niveaus en thema’s samen met de regio. We pakken bijvoorbeeld samen de klimaatcrisis, het woningtekort en de energietransitie aan. Deze samenwerkingsverbanden zijn van invloed op het door de gemeente gevoerde beleid. Daarom is het belangrijk dat hier goede democratische controle op is.

Open overheid

Digitale democratie

De maatschappij wordt steeds afhankelijker van digitale platforms, zo ook de gemeente. De manier waarop de digitale infrastructuur wordt vormgegeven is een belangrijk onderdeel van de democratie en de dienstverlening van de gemeente. GroenLinks wil daarom dat de gemeente transparant is over de gemaakte keuzes en goed nadenkt over de gevolgen van digitalisering. Daarnaast houden we oog voor inwoners die minder handig zijn met de computer.

MET GROENLINKS IN HET COLLEGE (2018-2022):

...is het DoeMee-platform waar Leidenaars digitaal mee kunnen praten en mee kunnen denken volwassen geworden.

...is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en risico’s van participatie, met concrete aanbevelingen om de deelname van inwoners aan de besluitvorming verder te verbeteren.

...is het aantal overeenkomsten met Leidenaars voor vergroening via ‘Samen aan de slag’ gestegen van 700 naar ruim 2500.

...hebben we ons sterk gemaakt voor burgerbegrotingen, door het indienen van een motie om hiermee te gaan experimenteren.