GroenLinks Leiden is de Leidse lokale afdeling van de Nederlandse groene partij. In Leiden zijn we de meest progressieve partij van de gemeenteraad en vormen we sinds 4 jaar samen met D66 en de PvdA een progressieve coalitie voor het stadsbestuur. Wij zetten ons onder andere in voor groene en gezonde stad, voor het aanpakken van de klimaatcrisis, voor bestrijding van de woningnood en voor een eerlijke en inclusieve stad.

Verder zit GroenLinks landelijk in de oppositie en zijn we ook aangesloten bij de Europese groene fractie in het EU-parlement en onderdeel van de wereldwijde familie van groene partijen.

Eens straat in de binnenstad van Leiden

We bestrijden de woningnood

Leiden is een geweldige stad om in te wonen. Alle mensen hebben recht op een passend dak boven hun hoofd, helaas is het vinden van een geschikt huis niet meer vanzelfsprekend. Daarom strijdt GroenLinks in alle wijken voor betaalbare en energiezuinige woningen in een groene buurt. Om dat te bereiken, investeren we flink, in de bouw van nieuwe huizen en in het vergroten van de geschiktheid van bestaande woningen. GroenLinks vindt dat huizen zijn om in te wonen en niet om geld mee te verdienen. Daarom gaan we speculatie en huisjes melken tegen.

 • We gaan meer betaalbare woningen bouwen: tot 2030 ruim 8500. Ook bouwen we extra woningen die geschikt zijn voor jongeren en studenten met o.a. 2700 studentenwoningen die op de planning staan.
 • We willen dat buurten en wijken een fijne mix van bewoners vormen, daarom bevorderen we in buurten een mix aan woningtypes in verschillende prijssegmenten.
 • We stimuleren doorstroming naar geschikte en betaalbare woningen en zorgen voor het beter benutten van bestaande woningen en gebouwen. Zo creëren we bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor gemengde woonvormen.
 • We vinden dat de Universiteit Leiden haar verantwoordelijkheid meer moet nemen bij het huisvesten van studenten en academische expats, bijvoorbeeld door bij werving rekening te houden met huisvestingscapaciteiten.
 • Mede dankzij GroenLinks is er recent een huurteam van start gegaan. Deze zetten we in als laagdrempelig meldpunt voor misstanden of conflicten met verhuurders en als middel om discriminatie op de woningmarkt aan te pakken.
 • Woningen zijn om in te wonen. Daarom beperken we o.a. het aantal dagen dat iemand een woning voor toerisme mag verhuren en waar mogelijk met zelfbewoningsplicht of verhuurdersvergunningen.
samen aan de slag Ashley

We maken de stad groener, meer biodivers en gezonder

We gaan verder met de autoluwe binnenstad en samen met Leidenaars in de rest van de stad maken we ook in de andere wijken de straten groener, schoner en veiliger. We geven de straten weer terug aan de mensen, natuur en spelende kinderen. Parken, zoals het Singelpark, nodigen Leidenaren uit om in beweging te komen. De fiets en voetganger staan op één. 

Uit ‘Natuur in de stad’:

 • We leggen een groen (en blauw) netwerk van o.a. parken aan op zo veel mogelijk niveaus zodat iedere Leidenaar binnen circa vijf minuten wandelen van de voordeur in het groen kan ontspannen en zodat zo veel mogelijk verschillende dieren, planten en andere soorten zich beter kunnen verspreiden.
 • Samen met inwoners gaan we elke wijk en buurt van Leiden verder vergroenen en daarnaast gaan we samen met experts zoals de nieuwe stadsecoloog aan de slag met deze vergroening om dé biodiversiteitsstad te worden.
 • We gebruiken de vergroening om ons voor te bereiden op het klimaat van de toekomst; door overtollig regenwater op te vangen en zo veel mogelijk extreme hitte te voorkomen.
 • We stimuleren duurzaam en gezond voedsel door regionaal samen te werken met duurzame boeren en gemeenten en door gezond en duurzaam eten meer ruimte te geven in de stad.

Uit ‘Duurzaam bereikbaar’:

 • We werken aan een netwerk in en buiten Leiden waar duurzame vervoersvormen (fietsers, voetgangers en openbaar vervoer) de meeste voorrang krijgen en goed verbonden zijn met alle buurten. Fietsers en voetgangers zetten we daarbij op één.
 • We pleiten voor verbeteringen van het openbaar vervoersnetwerk; bijvoorbeeld uitbreiding van de Randstadrail via Leiden CS richting Katwijk/Noordwijk, verdubbeling van het spoor naar Utrecht, en meer en effectievere (elektrische) buslijnen.
 • We richten de straten in voor mensen, natuur en spelende kinderen. Dat betekend bijvoorbeeld dat we samen met bewoners straten inrichten waar de auto te gast is en dat we de autoluwe binnenstad verder uitbreiden.

Uit ‘Afval als grondstof’:

 • We zorgen voor een schonere en gezondere omgeving door bijvoorbeeld gerichte actieplannen te maken met buurtbewoners om afval en/of hondenpoep te verminderen, ervoor te zorgen wat we aan de strenge WHO normen voor schone lucht gaan voldoen, en door het vuurwerkverbod op termijn uit te breiden naar heel Leiden (waarbij de gemeente tenminste één vuurwerkshow organiseert).

Uit ‘Opgroeien in Leiden’:

 • Voor kinderen in Leiden moet er buiten ruimte zijn om te spelen of te praten met leeftijdsgenoten. Deze ruimte moet aantrekkelijk, veilig en groen zijn, en toegankelijk voor iedereen. We creëren - samen met kinderen en jongeren- volop avontuurlijke ruimte om te lopen, te fietsen, te spelen en te hangen. Buurthuizen, speeltuinen, verenigingen en buitenschoolse activiteiten zijn van groot belang voor ontmoeting en ontwikkeling.

Uit ‘Sport en recreatie’:

 • Bij het inrichten van de stad houden we rekening met toegankelijkheid en veiligheid voor mensen die graag buiten wandelen, hardlopen, fietsen, kanoën of op een andere manier sportief bezig zijn. Meer groen en een autoluwe binnenstad dragen substantieel bij aan de ruimte voor sport en recreatie.
 • GroenLinks zet actief in op het realiseren van meer ruimte voor sport, in het bijzonder voor sporters waarvoor nu nog te weinig plekken zijn. We creëren een nieuw skatepark in Leiden en creëren een stadsstrand in onze grachten.
  Zonnepanelen op dak

  We pakken de klimaatcrisis rechtvaardig aan

  De energietransitie is de grootste maatschappelijke en politieke uitdaging van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vraagt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Ook de inzet van Leiden is daarbij onmisbaar. We zetten in op hernieuwbare energie en gaan energiearmoede tegen. We bouwen energieneutraal en geven ruimte aan bewonersinitiatieven die zorgen voor betrokkenheid en opbrengsten voor de buurt. We werken circulair en daarom maken we zo min mogelijk afval en gebruiken we materialen zoveel mogelijk opnieuw. Alles wat we doen, doen we duurzaam. 

  Uit ‘Eerlijke energie’:

  • Leiden wordt klimaatpositief vanaf uiterlijk 2045, en tenminste vanaf 2030 reduceren we 65% van onze CO2-uitstoot en is tenminste 80% van de elektriciteit duurzaam opgewekt. Zo voldoen we aan de doelstellingen van Parijs.
  • De energietransitie doen we samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en corporaties. Daarom werken we mee aan projecten die voldoen aan onze groene en sociale voorwaarden, waarbij vooral bewoners met minder inkomsten worden ondersteund, en zo veel mogelijk buurtbewoners betrokken zijn.
  • De energietransitie is een enorme uitdaging. Daarom zijn we transparant over wat we waarom doen zodat iedereen mee kan denken en we snel kunnen leren van het proces.
  • We verduurzamen onze woningen en gebouwen door o.a. ruimte te geven aan diverse kleinschalige bewonersprojecten, door op alle daken zonnepanelen aan te leggen, en door zo veel mogelijk woningen beter te isoleren.

  Uit ‘Afval als grondstof’:

  • De Leidse economie is uiterlijk in 2050 circulair – oftewel alles wat we gebruiken/eten/consumeren wordt hergebruikt- en voor ten minste 50% in 2030. Daarom maken we o.a. afspraken met de zowel horeca als de kantoren-, winkel- en dienstensector, en investeren we in afvalscheiding en hergebruik.
  • We investeren in groene banen en kennis. Zo richten we bijvoorbeeld tenminste één Circulair Ambachtscentrum op waar in de toekomst iedereen terecht moet kunnen met alle kapotte of oude spullen op ze te laten repareren of een nieuw leven te geven, en werken we met partners als het werkbedrijf DZB aan omscholen.

  Uit ‘Breed begroten met de Leidse donut’:

  • Leiden ontwikkelt een Leidse Donut op basis van het model achter de ‘Donut Economie’ als basis achter de begroting. Dat betekent dat zo goed als mogelijk in kaart gebracht wordt wat de invloed is van alles wat er gebeurt in Leiden op Leidenaars en het lokale milieu, op alle mensen, het klimaat en milieu buiten Leiden. Die invloed wordt dan gekoppeld aan doelen die meegenomen worden in de begroting. Zo stimuleren we beleid en activiteit in de stad die op zo veel mogelijk vlakken de welvaart binnen en buiten Leiden vergroot.
  Twee dames bij regenboogvlag

  We bouwen een eerlijke en inclusieve stad

  GroenLinks Leiden staat voor een diverse, sociale Leidse samenleving. We blijven investeren in een stad waar iedereen fijn kan opgroeien, kansen krijgt en zich kan ontwikkelen in een gezonde, groene omgeving. Waar er de vrijheid is om jezelf te zijn, vrij van discriminatie en racisme. Een stad waarin ruimte is om jezelf te ontwikkelen, of dat nu is door sport, onderwijs, kunst en cultuur of op andere manieren. 

  Uit ‘Werken aan zekerheid voor alle Leidenaars’:

  • Een inkomen is een basis voor een menswaardig bestaan. Kunnen rondkomen moet een vanzelfsprekendheid zijn, daarom is GroenLinks groot voorstander van een minimumloon van 14 euro per uur. Ook helpen we mensen met schulden en financiële tegenslagen met een sociale en preventieve aanpak.
  • We versterken de sectoren die Leiden al veel werkgelegenheid bieden, zoals het Bio Science Park en de bezoekerseconomie, en zetten volop in op het stimuleren van ‘groene’ bedrijvigheid in de stad.
  • We stimuleren sociaal ondernemerschap. Bij inkoop en aanbesteding geeft de gemeente ruimte aan sociaal ondernemers en zzp’ers, bijvoorbeeld door te werken met kleinere opdrachten.
  • We stellen een Corona herstelplan op om de Leidse economie en kunst- en cultuursector weer op stoom te brengen.
  • Werken wordt onmogelijk als je werkomgeving niet veilig en inclusief is. Iedereen moet mee kunnen doen en zich kunnen ontplooien. Discriminatie en intolerantie gaan we tegen, zodat niemand uitgesloten wordt van werk. 

  Uit ‘Goede zorg’:

  • Zorg is het meest effectief als het op tijd wordt gegeven. We leggen daarom nadruk op het preventief en vroegtijdig signaleren van een eventuele zorgvraag. We treffen maatregelen om een gezonde levensstijl te bevorderen. We zorgen ervoor dat hulpinstanties en zorgprofessionals laagdrempelig te bereiken zijn. We investeren in wijkteams.
  • Wij kiezen bij aanbestedingen voor zorgaanbieders op basis van kwaliteit, door nog meer gewicht toe te kennen aan kwaliteit en minder aan kosten. Daarnaast wegen we de beoordelingen van mensen die gebruikmaken van deze zorg mee.
  • Inclusieve zorg vraagt om sensitiviteit voor culturele, religieuze en persoonlijke verschillen tussen personen die zorg nodig hebben. In Leiden streven we daarom naar zorg waar werknemers en instellingen voldoende aandacht en kunde hebben op het gebied van diversiteit en inclusie.

  Uit ‘Opgroeien in Leiden’:

  • De eerste duizend dagen van een leven zijn een belangrijk fundament voor verdere ontwikkeling en kansen. Daarom zetten we in op vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), brede scholen, en laagdrempelige opvoedondersteuning.
  • Voor een kind of jongere is school niet alleen de plek waar je wordt opgeleid, het is ook de plek waar je vrienden maakt en sociaal wordt gevormd. Wij zorgen voor meer kansengelijkheid voor kinderen: de gemeente stuurt aan op goede, veilige, divers samengestelde scholen waar Leidenaars uit alle lagen van de samenleving samenkomen. 

  Uit ‘Kunst, cultuur en sfeer’:

  • We zetten ons in voor diversiteit en inclusie in kunst en cultuur in Leiden. Zowel makers als bezoekers, jong en oud, iedereen moet zich kunnen herkennen in kunst en mogelijkheden hebben om mee te doen. Bij de uitvoering van het cultuurbeleid hebben we extra oog voor mensen met minder inkomen, jongeren, ouderen, LHBTIQ+’ers, mensen met een beperking en een diversiteit aan culturele achtergronden. Instellingen werken niet vóór hen, maar mét hen.
  • De gemeente ontwikkelt samen met de culturele sector en andere organisaties de Leidse Sleutelpas, waarmee onder meer de toegankelijkheid van cultuur voor inwoners wordt vergroot.
  • Bibliotheken vormen een plek voor ontmoeting en debat: als echte huiskamers van de stad. BplusC moet in de wijken actief zijn. De bibliotheek vestigingen blijven open en bieden een breed cursusaanbod.
  • We investeren fors om Leiden een fijne stad te maken voor kunstenaars en we juichen verdere samenwerking tussen makers, ondernemers, bedrijven, kunstenaars, particulieren en kunst en cultuurinstellingen toe. Daarnaast besteden we aandacht aan het creatieve ondernemerschap van kunstenaars en de belangrijke rol die zij vervullen in de stad.
  • We faciliteren waar mogelijk nieuwe dansgelegenheden in de stad. Ook krijgt Leiden een nachtburgemeester of een nachttroubadour.

  Uit ‘Vrijheid om jezelf te zijn’:

  • Leiden krijgt in de raadsperiode 2022-2026 een wethouder emancipatie en diversiteit. Deze wethouder heeft de taak te zorgen voor integraal beleid met betrekking tot de verbetering van de positie van LHBTIQ+-personen, mensen met een beperking, biculturele personen en vrouwen.
  • De gemeente moet het melden van discriminatie en het doen van aangifte van discriminatie, racisme en straatintimidatie makkelijker maken. Met een campagne moet de gemeente het meldpunt discriminatie actief promoten. Ook wil GroenLinks dat de gemeente de politie en Bureau anti-discriminatie beter gaan samenwerken en registreren op welke gronden discriminatie en intimidatie plaatsvinden.
  • De gemeente laat het slavernijverleden van de stad onderzoeken, om uit te vinden hoe Leiden geprofiteerd heeft van de wereldwijde handel in slaafgemaakten, en wat de rol van het stadsbestuur en Leidse inwoners daarin was. Als dat uit het onderzoek noodzakelijk blijkt, biedt het stadsbestuur hiervoor excuses aan. De gemeente zorgt voor passende aandacht voor de uitkomst van het onderzoek in de stad, bijvoorbeeld door aanvullende uitleg bij straatnaamborden of bepaalde monumenten.
  • De openbare ruimte is van iedereen. De gemeente maakt deze toegankelijk voor mensen met beperkingen. Ook de toegankelijkheid van openbaar vervoer en overheidsgebouwen is in 2026 voor iedereen gegarandeerd.
  • Leiden is en blijft een regenbooggemeente. De gemeente voert een actief en integraal LHBTIQ+beleid en stimuleert andere organisaties in Leiden om hetzelfde te doen.

  Uit ‘Democratie en participatie’:

  • We geven inwoners en bewonerscollectieven meer ruimte in de besluitvorming van leiden. Zo gaan we experimenteren met burgerberaden. De gemeenteraad komt met extra energie op voor juist die belangen die (nog) geen eigen stem hebben: kinderen, toekomstige generaties, nieuwe bewoners, vluchtelingen en de natuur. 

  Uit ‘Veiligheid’:

  • We investeren volop in armoedebestrijding, goede geestelijke gezondheidszorg en een veilige inrichting van de openbare ruimte.
  • GroenLinks wil softdrugs legaliseren en decriminaliseren. In Leiden komt een gereguleerde wietplantage. Dit vermindert overlast en criminele activiteit en beschermt tevens de veiligheid en kwaliteit voor de gebruikers.
  • Iedereen moet veilig over straat kunnen. Helaas hebben vrouwen, LHBTIQ+’ers en mensen van kleur vaker met intimidatie, discriminatie en/of (seksueel) geweld te maken. GroenLinks wil dit bestrijden. Ook gaan discriminatie tegen bij politie, boa’s en gemeente tegen met voorlichting en diversificatie van het personeelsbestand.
  • Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden alleen in uitzonderlijke situaties ingezet om de veiligheid te vergroten.

  Uit ‘Europa en internationaal’:

  • We zetten ons in voor een humaner asielbeleid. Leiden neemt extra vluchtelingen op, en we zetten ons in voor uitgeprocedeerde of ongedocumenteerde vluchtelingen op nationaal en Europees niveau.
  • Leiden wordt een deelnemende gemeente van het Shelter City netwerk, waar mensenrechtenverdedigers in die in hun thuisland gevaar lopen een periode een veilig thuis geboden wordt.
  • We bevorderen uitwisseling van studenten via onder andere het Erasmus Programma, met extra aandacht voor uitwisseling van mbo-studenten. De gemeente gaat onderzoeken hoe hier stappen in gezet kunnen worden.
  • Leiden investeert in de band met haar zustersteden.